druid

2 /
freedomislonelinessderimben freedomislonelinessderimben
diablo expansion serisinin çok karizma yeni karakteri.harika spellere sahip bu karakterimiz, hayvanlara dönüşebilme özelliğine sahip.mesela bir süreliğine ağır ama öldürücü hareketleriyle 2,5 metrelik bir ayı oluveriyorsunuz;ya da çevik ve de vahşi bir kurt.
çavuş çavuş
diablo 2 lord of destruction expansion oyununda tam bir psikopat gibi koşan karakter.hafif topallayarak arıza bir adam gibi koşar,kurtadama dönüşmesi ve yardımına kuzgunları,kurtları filan çağırmasıyla karizmasına karizma katar.
(bkz: hastasıyım)
jarlaxle jarlaxle
günümüzde neo-pagan rahipleri arasında kullanılan antik bir ünvandır. britanya neo-paganlarında rahiplerin yüksek kurumu gibi bir druid circle hala bulunmaktadır. hatta birçok ingiliz devlet adamı, asil vb. önemli kişilik geçmiştir buradan. en ünlüsüde winston churchill dir. kendisi druid circle leader ünvanına sahiptir.
i am you and what i see is me i am you and what i see is me
<mind-trick> "these are not the druids you are looking for" </mind-trick>

feral olarak oynamanın zevkli olduğu ve yüksek miktarda "atarlı olma" özelliği gerektirdiği wow sınıfı. yat, kalk, heal at, ayıya dön, tekrar kalk, 2 mangle at, enerji varsa stun at, döv, döv, slow yedik puşt büyücünün birinden, haydi bir daha kalk, yat, döv. arrgghhh.
anime anime
kelt rahipleri, doğa büyücüleri ve aynı zamanda birtakım ayin ya da törenlerde rehberlik eden kişiler ve aynı zamanda bireyler ve toplum için ahlak bilgeleri. bir çok konuda akıl danışılan insanlar.

bilgilerin yazı ile aktarımının hafızayı zayıflatacağına inandıklarından sözlü anlatımı seçmişlerdir bu nedenle 20 yıl boyunca bile öğrencilik yapan insanlar olmuştur. bunun yanında druidlere göre sözün fonetiğinin bile bir enerjisi vardı ve öğrencinin bu enerjiyi hissedebilmesi, kavrayabilmesi için kelimenin sözlü olarak aktarılması ve dikkatli kullanılması gerekiyordu. haliyle sözlü aktarımdan dolayı druid öğretileri hakkında kesin ve gerçek bilgiye ulaşmak mümkün değil, tabii eğer bir druid eğitmeni tanımıyorsanız.

druidler ruhun ölümsüz olduğuna inanırdı ve hatta bu pythagorasçı olarak tanınmalarına da neden olmuştur.

druidler aynı zamanda şifalı otlar, astronomi ve takvim bilgisi üzerine bilgi sahibidirler ve tanrılarla iletişime geçebilmektedirler.
timeless one timeless one
warcraft evreninde druidler doğanın, yaban hayatın ve dünyanın koruyucularıdırlar. öğretilerini cenarius ve kadim ruhların bilgeliğinden güçlerini ise bu doğrultuda doğa enerjisinden alırlar. doğada açılan yaraları iyileştirirler ve bakımını üstlenirler. druid olan ortamda global ısınma olmaz, nükleer santral kurulmaz, denize trol atılmaz. ancak troll atılabilir, onda bir sıkıntı yok. aksi takdirde druid ağabeylerimiz faillerin ağzına ağzına kürekle vurur, diz atarlar.

druidlere göre doğa mükemmel bir denge ile çalışır ve bu dengeyi bozacak ufak, kucucuk bir zuhurda bulunulması durumda “yav.. la s.keyum nenenuzu... niye doğaya... yani her cuma diyrik, her gun demiyirik” şeklinde çemkirirler

doğa enerjisinden güçlerini alan druidler bunu hayvan şekillerine bürünmekte ve doğanın güçlerini kontrol etmekte kullanırlar. geleneksel olarak druidler belli bir hayvan totemi üzerinde ustalaşırlar. ancak burning legion istilasından sonra bazı druidler öğretilerinde bir takım reformlara giderek bütün totemlerden alınan büyüyü birleştirmişlerdir. bu druidlere yaban druidi (druid of the wild) denmektedir. wow da seçilen sınıf da budur ve öncüleri ilk yaban druidi khaddir-innanirr’dır. (bkz: yersen)

tauren mitolojisinde “ormanın efendisi ve ilk druidler” mitine göre cenarius druidzmi ilk olarak taurenlere öğretmiştir. ancak night elflere göre de ilk druid malfurion stormrage'dir. tartışmalara bir son vermek için toplanan druid konseyi, sinirlerin gerilmesi ve sonuç olarak hamuul runetotem'in malfruion'a anayasa fırlatıp konseyi terk etmesiyle sonuçlanmıştır. krizin etkisiyle ertesi gün dolar fırlamış ancak azeroth'da dolar kullanılmadığı için günlük yaşama etkisi olmamıştır. bir de benzinin varil fiyatı falan filan artmış ama gene kimse takmamış, anca goblinler kendi aralarında birbirlerini kertmişlerdir.
serafin serafin
druidler kısaca kelt rahipleri olarak tanımlanırlar. druidlerin kelt toplumu içindeki yerleri çok önemlidir . toplumsal bir çok olayda rol oynadıkları gibi dağınık olan kelt kabileleri arasında birleştirici bir rol de oynuyorlardı .

druid sözcüğünün kökeni de tartışmalıdır. klasik metinlerde druid sözcüğü çoğul olarak , grekçe ‘de dràdai , latince’de druidae şeklinde geçer. bu sözcük hiç bir kelt-roma yazıtında bulunmadığı için orjinali bilinmemektedir fakat galya dilinde druvis ya da druvids şeklinde olduğu tahmin edilmektedir. eski irlanda dilinde ise bu sözcük tekil olarak druí , çoğul olarak druid şeklindedir. etimolojisi bilinmemekle beraber , yaşlı plinus bu sözcüğün yunanca dràj (meşe) ve hint-avrupa kökenli wid- (bilmek) sözcüklerinden türediğini söylemektedir. aynı şekilde keltlerin kutsal yerlerinden ( nemeton) bir olan anadolu’da , galatya’daki alanın adı da drunemeton’dur.

druidlerin öğretileri her şeyden önce ezoterik öğretilerdi ve sadece seçilmiş müritlere sözlü olarak aktarılırdı . bu yüzden druidlerin öğretilerini tam olarak bilemiyoruz. antik yazarlar ve kelt efsane ve öykülerinden derleyebildiğimiz kadarı ile druid öğretisini belirleyebiliyoruz.
druidler hakkında antik kaynaklarda bazı bilgiler bulmaktayız. druidler üzerine en ayrıntılı bilgileri edindiğimiz yazarlardan biri julius caesar’dır. caesar “gallia savaşı “ adlı eserinde druidler hakkında ayrıntılı bilgi verir :

“ bütün gallia’da sayılan ve sevilen şahıslar iki sınıfa ayrılır. halka ise hemen hemen esir gözü ile bakılır . kendiliklerinden hiç bir işe girişmedikleri gibi herhangi bir mesele konusunda görüşleri alınmaz. [...] yukarıda sözü edilen iki sınıftan biri druidler , öteki ise şövalyelerdir. birinciler din işleri ile uğraşırlar , resmi ve özel kurban törenini yapar , ayinlere ilişkin meseleleri yorumlarlar. bir çok genç ders onların etrafına toplanır , son derece saygı gösterirler. çünkü genel ya da özel bütün anlaşmazlıklarda kararı bu adamlar verir . herhangi bir suç işlendiği ya da öldürme olayı olduğu ya da miras ve sınırlar hakkında bir kavga çıktığı zaman verilecek hükmü bu adamlar kararlaştırır , mükafat ve cezayı belirlerler.herhangi bir şahıs ve ya kabile , kararlarını yerine getirmezse onların kurban kesmesini yasaklar. bu onların en ağır cezasıdır. bu işi yapması yasaklananlar dinsiz ve cani sayılırlar. herkes onlardan sakınır. ilişki kurmaktan ve konuşmaktan çekinir. onlara dokunsalar zarar geleceğinden korkarlar. isteseler bile hakları verilmez. hiç bir imtiyaz elde edemezler. bütün bu druidlerin tek bir reisi vardır , aralarında en büyük otoriteye sahiptir. öldüğü zaman ya mevki bakımından üstün olan biri onun yerine geçer ya da eşit rütbede olanlar çoksa druidlerin oyuna başvurur , hatta bazen silah kuvveti ile reislik için mücadele ederler. bu druidler senenin belirli bir zamanında bütün gallia’nın merkezi sayılan bir bölgede , carnut’ların arazisi içinde kutsal bir yerde toplanırlar. bütün kavgalı olanlar her taraftan buraya gelir ve druidlerin verdiği karar ve hükümlere boyun eğerler. öğretilerinin britanya’da keşfedilerek oradan gallia’ya geçtiğine inanırlar. bugün bu konuyu daha derin olarak incelemek isteyenler çok kere onu öğrenmek üzere britanya’ya giderler .

druidler savaşlardan uzak kalırlar ve başkaları gibi savaş vergisi vermezler. askerlikle ve başka ödevlerle yükümlü değillerdir. bu kadar büyük imtiyazların cazibesine kapılan bir çok genç kendiliklerinden öğrenim için onlara gelirler çokları da aileleri ve akrabaları tarafından gönderilirler . söylendiğine göre druidlerin okulunda bir yığın mısra ezberletilir. bundan ötürü , bazı kimseler yirmi yıl öğrenim görürüler. druidler öğretilerini yazıya dökmeyi günah sayarlar , oysa diğer bütün işlerde , resmi ve özel hesaplarda grek harflerini kullanırlar. bence bunu , şu iki nedenden ötürü kabul etmişlerdir : ya öğretilerinin halk tarafından bilinmesini arzu etmezler , ya da öğretiyi edinenlerin yazıya güvenerek hafızalarını geliştirmeyi ihmal etmelerinden korkarlar. gerçekten de , yazının yardımı öğrencinin ezberleme çabasını ve hafızanın işlemesini körletebilir. öğretmek istedikleri en belli başlı inanç ruhların ölmediği ve ölümden sonra bir kişiden başka kişiye geçtiğidir. bu inanç ölüm korkusunu ortadan kaldırdığı için onları kahramanlığa yönelten en büyük etki olarak görülür. bundan başka , yıldızlar ve hareketleri , evrenin ve yeryüzünün büyüklüğü , tabiatın özü , ölümsüz tanrıların kuvvet ve kudretleri konusunda bir çok tartışmalar yaparlar ve bilgilerini gençliğe aktarırlar.
bütün gal milleti dini törenlerine son derece büyük bir bağlılık gösterir . bu yüzden fazla ağır hastalıklara yakalanmış olanlar ve ya savaşta tehlike karşısında kalanlar , ya kurban olarak insan keserler , ya da keseceklerine dair adakta bulunurlar. bu gibi kurbanlarda druidleri rahip olarak kullanırlar . bir insan hayatı yarine bir insan hayatı kefaret olarak ödenmezse , ölümsüz tanrıların duyduğu kızgınlığın yatıştırılamayacağına inanırlar. özel hayatta olduğu gibi genel hayattada kurban töreni yaparlar. bazıları da çok büyük heykeller yaparak sazlardan örülmüş uzuvlarını diri insanlarla doldururlar. sonra ateşliyerek yakarlar . insanlar alevler içinde can verirler . hırsızlık , haydutluk ya da herhangi bir cinayet işlerken yakalananların idam edilmesinden ölümsüz tanrıların çok fazla hoşlandıklarına inanırlar. fakat bu gibi adamların sayısı eksilince masumları bile kurban etmekten çekinmezler.

[...]

bütün gal’ler , dis denilen tanrısal babadan doğduklarını ileri sürerler ve druidler’den öğrendiklerini söylerler.”

keltlere karşı savaşan bir komutan tarafından yazılmış olsa da , burada druidler hakkında önemli ipuçları buluyoruz.

strabon ise geographia adlı kitabında druidlerin yaşantısına şöyle değinir :

“doğaüstü öğretilerine ek olarak ahlak sorunlarıyla da uğraşıyorlardı. ve bu sebeple heskesten daha doğru olarak biliniyorlardı. hem teker teker bireylerlerle ilgileniyorlar hem de toplumun iyiliği için çalışıyorlardı. yasal olaylarda da karar verme gücüne sahiptiler. bu suretle savaşların gidişini kontrol eden ve savaşa katılacak orduları denetleyen ve özellikle cinayet suçlarında karar veren kişiler olarak da biliniyorlardı. bunlar çok sayıda olmaya devam ettikçe bir o kadar da toprağın göndereceğine inanıyorlardı. ve onlarla birlikte diğerleri de ruhun ve evrenin, gelecekte bir zamanda su ve ateş herşeyi yenecek olduğu halde, ölümsüz olduğu fikrini savunuyorlardı.”

diodorus ise druidlerden şöyle bahseder :

“ druid adı verilen ve büyük saygı gören bazı filozoflar ve din adamları vardı…adetlerine göre bu filozoflardan biri olmadıkça hiç bir kurban töreni yapılmazdı . çünkü , sunularının tanrılara ancak tanrısal doğadan nasibini almış bu adamlar vasıtası ile ulaşacağına ve isteklerinin yine bu adamlar tarafından yapılması gerektiğine inanıyorlardı. savaş söz konusu olduğunda da gerek düşmanları gerekse de kendi halkları onların ve şarkı söyleyen bardların sözünü dinliyorlardı. “

romalı hippolyte ise ms üçüncü yüzyılda druidlerle pythagoras’çılar arasında bağlantı kurar :

“ druidler pythagoras’çı felsefenin ateşli savunucularıdır. bunu onlara pythagoras’ın müridi ve kölesi zalmolxis öğretmiştir. pythagoras’çı hesaplar ve büyü pratikleri sayesinde yaptıkları öngörülerle keltler üzerinde büyük etki sahibi olmuşlardır.”

iskenderiye’li clemens ise çok daha değişik bir görüs ortaya atar :

“ alexander , pythagoras’çı semboller üzerine olan eserinde pythagoras’ın asurlu nazaratus’un öğrencisi olduğunu ve ayrıca brahmanlar’dan ve galatlar’dan ders aldığını söyler.”

her iki yazarın da yazdıkları gerçekle çok ilişkili olmasa da druid öğretisinin diğer ezoterik öğretilerle olan ilişkisine değindikleri için anlamlıdır.druidler'in toplum içindeki yerleri ve öğretileri


kutsal ökseotu kesen druid

daha önce de belirttiğimiz gibi druid öğretisi sözlü olarak yayıldığı için kesin hatları ile bilememekle beraber antik yazarlar ve eski kelt metinlerinden yararlanarak druid öğretisinin ana hatlarını çıkartabiliyoruz.

daha önce de caesar’ın verdiği bilgide gördüğümüz gibi druidler bütün kelt kabileleri arasında saygı görmekte idi ve toplumsal olaylarda , kabileler arasında yargılama ve karar verme hakları vardı. strabon’un da aktardığı gibi savaşlarda “arabuluculuk yapabiliyorlar ve sona erdirebiliyorlardı”.

druidler’in toplumsal görevlerinden biri de törenleri yönetmekti. bir druid töreninin en güzel betimlemesini plinus vermektedir. keltlere göre meşe kutsaldı, eğer meşe ağacı üzerinde ökse otu var ise bu onu çok daha kutsallaştırıyordu. bu tören ise bir meşe ağacında yetişen ökse otunun bulunması üzerine düzenleniyordu. tören için uygun zaman gelecek ayın altıncı günü olarak seçiliyordu ve bu gün için yemek ve kurban edilecek iki beyaz boğa hazırlanıyordu. daha sonra meşe ağacındaki ökse otu altın bir orak ile druidler tarafından kesiliyor ve toplanıyordu. daha sonra da boğalar kurban ediliyordu. bu tören daha sonraları “yeni yıl” törenleri ile de ilişkili olduğundan , günümüzde “ yılbaşı çiçeği” diye satılan bitkilerin aslında ökse otuna benzedikleri ve bu geleneği yaşattıklarını görürüz.

bazı antik çağ yazarları druidlerin ayrıca insan kurban edildiği törenleri de yönettiklerini yazmaktadırlar.

toplumsal statülerinin ötesinde druidler’in en büyük işlevi gerek dini gerek toplumsal alanda büyük bilgi sahibi olmaları ve bunu yeni nesillere de aktarmaları idi. kelt ülkesinin bir çok bölgesinden , tanınmış druidler’den eğitim almak üzere bir çok öğrenci gelirdi. bu özelliklerinden ötürü ola gerek , pomponius mela druidler’i “bilgeliğin üsdatları” ( magistri sapientiæ ) diye adlandırır.

daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi druidler öğretilerini kesin olarak sözlü aktarıyorlar ve adayın hafızasında tutmasını istiyorlardı. ayrıca druid öğretisine göre sözün bir enerjisi vardı ve dikkatli kullanılması gerekiyordu.

antik kaynaklarda druidlerin öğretileri farklılıklar göstermektedir. caesar’ın da aralarında bulunduğu bir çok yazara göre druidlerin öğretileri metafizik öğretilerdi ve ruhun ölümsüzlüğü üzerine kurulmuştu. daha önce de gördüğümüz kelt mitlerinde olduğu gibi druidler de ruhun bedenden bedene geçtiğini , çeşitli kalıplarda varlığını sürdürdüğünü ileri sürmektedir. geleneksel anlatım bu inancı daha önce tuân mac cairill öyküsünde gördüğümüz gibi sürekli metamorfozlar şeklinde sembolize ediyordu. kelt efsanelerindeki “dev” motifi de aynı zamanda yabani , evrimleşmemiş olan kişiyi sembolize etmekteydi. tuân mac cairill öyküsünde olduğu gibi balık ise metamorfozda ileri bir aşamayı sembolize ediyordu.

metamorfozlar ile anlatılmak istenen en önemli olay ise , druid öğretisinin temeli olan erginleme idi. druidler’in yanına öğretiyi öğrenmek ve yetişmek için gelen adaylar belli sınavlardan geçerler, diğer erginlenmeye dayalı öğretilerde olduğu gibi ölüm ve yeniden doğma sembolizmi ile derece atlarlardı. orta çağ boyunca varlığını sürdürecek şövalyelik kurumunun da kaynağını druid öğretilerinden aldığı düşünülmektedir.

strabon druidler’in ruhun ölümsüzlüğüne olan inançları ilginç bir açıklama yapmakta ve druid inançlarına göre “evrenin ve insanların ruhunun yok edilemez, hatta zaman zaman ateş ve su galip gelse de “ şeklinde inanıldığını belirtmektedir.

ruhun ölümsüzlüğüne olan inançları , daha önce de belirttiğimiz gibi druidlerin antik yazarlar arasında , pythagorasçı olarak tanınmalarına neden olmuştur. hallstatt döneminde , keltler’in grekler ile ilişkileri olsa da druid öğretisi ve kelt inançları pythagorasçılık’tan farklıdır.

diodorus’a göre ise druidler “filozof ve teologlar”dır. aynı zamanda tanrılar ile iletişim kurma yeteneğine sahiptirler.

druid öğretisinin önemli bir bölümünü de astronomi ve takvim bilgisi teşkil etmektedir. antik çağ yazarlarının bir çoğu buna değinmektedir.

druidler’in bilgilerinin bir bölümü de şifalı otlar üzerinedir. druidler’in bitkiler konusunda çok bilgili olduklarını ve ilaçlar hazırladıklarını biliyoruz. bu bilgileri o dönem yazarları tarafından bilinmekle birlikte bazıları tarafından da büyücülük olarak yorumlanmıştır. günümüze asterix çizgi romanına kadar gelen “kazan kaynatan” druid imajı da buradan doğmaktadır.

druidler’in tıp üzerine çalışmaları daha sonra eğer ‘doktor’ hristiyan ise mucize , eğer hristiyan değilse de büyü diye yorumlanmıştır.
druid öğretisine göre , evren üç bölümden oluşmuştu. bunlardan birincisi üzerinde yaşadığımız toprak , ikincisi fomorianlar’ın , hayaletlerin ve kaybolmuş ruhların bulunduğu yeraltı ve üçüncüsü batı adalarının ve avalon’un olduğu görünmeyen dünya ya da öteki dünya.

keltlerin evrenin her üç bölümü için de değişik inanışları vardı.

üzerinde yaşadığımız yerde daha sonra da göreceğimiz gibi en çok ağaçlar ve korular kutsaldı. kutsal alanlar buralarda seçiliyor ve toplantılar buralarda yapılıyordu. koruların dışında dağlar da kutsaldı. druid öğretisine göre dağlar ilhamın geldiği , tanrısal varlıkların insanlarla konuştuğu yerlerdi. bir çok dağ ve tepe güneş tapımı için kullanılıyordu. hristiyanlığın gelişinden sonra da bu dağlar kutsallığını korumuştur. örneğin fransa’daki mont-saint-michel önce güneş tapımı için kullanılan daha sonra da hristiyanlığın kutsal yerlerinden biri olan tepelere bir örnektir. dağların druidler için bir önemi de buralardan çok daha iyi astronomik gözlemlerin yapılabilmesidir. bunlar dışında su kaynaklarının da kutsal olduğundan daha önce söz etmiştik.

yeraltı dünyası ise daha gizemlidir. yeraltı dünyasına açılan kapılar ise mağaralardır. mağaralar bir çok değişik inanca esin kaynağı olmuşlardır. mağaralar solunum sistemine benzetilmiş , keltler tarafından canlı olduğu kabul edilen yeryüzünün soluk alıp verdiği yer olarak düşünülmüştür. bazı mağaralardan doğal olaylara bağlı olarak garip sesler gelmesi ise hem buralarda bilinmeyen canlıların yaşadığına hem de yeraltı ruhlarının varlığına kanıt sayılmıştır. meşhur fingal mağarası da bu mağaralardan biridir. iskoçya’da bulunan bu mağaranın eski adı an uaimh binn , “melodili mağara” idi. bu mağaradan gelen sesler - belki de kuş sesleri- öte dünyadan gelen sesler olarak yorumlanıyordu. irlanda’da da bu tür mağaraların olması , irlanda bardlarının “mağaralar” adı verilen bir öykü dizisi oluşturmasına da kaynaklık etmiştir. ne yazık ki bu öykülerden günümüze sadece bazı parçalar ulaşabilmiştir.

mağaralar yeraltı dünyasına , “periler ülkesi”ne bir geçiş olarak kabul edildiği gibi bazı yeteneklerin de kazanıldığı bir yer olarak görülmüştür. mağaralara girip çıktıktan sonra çalgısını ustalıkla kullanan çalgıcı öyküleri de bu inancın bir uzantısıdır. aslında druid öğretisine göre -elimizde çok fazla kanıt olmasa da- mağaraların aslında bilinçaltını ya da insanın kendi içine yapılan yolculuğu temsil ettiğini ve mağaraya girip çıkma motifinin erginlenmenin bir adımını oluşturduğunu düşünebiliriz. mağara içinde uyuyan kahraman ya da mağara içinde yaşayan bilge motifinin de böyle bir sembolizm ile ilişkili olduğunu düşünebiliriz.

adalar etrafları sularla çevrili olduğu için gerek fiziksel gerekse ruhsal olarak çevrelerinden soyutlanmış , izole edilmiş yerler olarak kabul edilirlerdi. bu görüşle adalar hem tanrıların barınması için hem de ölülerin ruhlarının yer alması için ideal yerlerdi . adalar ayını zamanda inziva yerleri idi. bu bakımdan insanın kendi kendine dönmesi, ada gibi kendini soyutlaması da ada sembolizmi ile belirtilir.

adanın etrafının sularla kaplı olup çevresinden soyutlanmış olması , buraların yargı için de ideal olduklarının düşünülmesine neden olmuşlardır. ayrıca burada kara veren yöneticiler de insan etkisinden uzak sadece tanrıları dinleyerek karar veriyor diye inanılıyordu.

pagan avrupa’sında adalar bazı tanrılara kutsaldı. örneğin isle of man, manannan maclir’e ; baltık denizi’nde bulunan rügen adası , rugevit’ e kutsallardı.

keltler arasında ölenlerin ruhlarının batı adalarına gittiği inancı yaygındı. bu inanç orta çağ boyunca da kral arthur efsanesinde olduğu gibi varlığını sürdürecekti.

orta ve yeni çağ boyunca varlığını sürdüren ve keltler’den kalan bir başka inanış da “hayalet ada” inanışıdır. keltler de bazı adaların yok olup sonradan ortaya çıktıklarına inanıyorlardı.druid öğretisinde ağaç kültü

sembolik olarak ağaç yeraltı dünyası , yer ve gök arasında bir bağlantıyı temsil etmektedir.

kelt sembolizminde en önemli olarak meşe gücü ve elma ağacı ölümsüzlüğü sembolize eder.

ağacın bir önemi de üzerinde tanrıların habercileri olan kuşları barındırmasıdır. kökleri ise geçmişe , yeraltına doğru gider. bu yüzden efsanelerde ölülerin ruhları dallar arasında ya da ağaçların gövdelerinde bulunurlar.

kutsal korular druidler için kutsal mesajı aldıkları ve erginlenmenin olduğu yerlerdir. druidler buralarda , nemeton denilen kutsal yerlerde açık havada ritüelleri gerçekleştirirlerdi. bu yüzden de druidler’den günümüze tapınaklar binaları kalmamıştır.

druidler , ellerinde bir ağacın küçük bir sembolü olan değnekleri taşırlardı. bu değnekler druidin gücünün belirtisi olduğu kadar bunlarda sihir gücü de olduğuna inanılırdı. ayrıca bu değneklerin yapıldığı madde ya da ağaç taşıyanın toplum içindeki yerini de belirttiğinden büyük önem taşımakta idi.

druidler için kutsal olan bir bitki de ökse otu idi. bununla ilişkili törenlerin nasıl yapıldığını yukarıda incelemiştik. ökse otu aynı zamanda ay sembolizmi ile de ilgili idi. bu nedenle druidlerin meşe üzerindeki ökse otunu kesmek için kullandıkları orak da hilal biçiminde idi. ökse otu aynı zamanda üzerinde bulunduğu ağacı ruhu ve eliksir’i olarak da kabul ediliyordu. aynı şekilde ökse otunun bir başka adı da “meşe suyu” idi.

(bkz: ogam)
(bkz: druides)
(bkz: bard)

www.hermetics.org
kızıl kurt kızıl kurt
sadece keltlere özgü olmayan, döneminin tüm avrupa'sında galya, cermen kabilelerinde de var olan, doğa sever büyücü insanlar.

ayrıca, tarihteki ilk yarı veganlar sanırım kendileri. asla hayvan eti yemez, kanını içmezlerdi çünkü kanı içilen ve eti yenilen bir canlının özelliğinin ve ruhundan bir parçanın insana da geçtiğini düşünürlerdi. şifacılıkla uğraştıkları için bitkileri iyi tanır, bir çok insanı karşılıksız tedavi ederlerdi. günümüze ulaşabilen, üzerinde oynanmamış bir druid kitabı bulabilmek, sanıyorum insana şifa hakkında bugün bile bilinmeyen esrarengiz bir çok metodu açıklar.

ayrıca majisyendirler, günümüzde ruhlarla ve bazı unseen canlılarla görüşmede kullandıkları yöntemlerin %1'i anca druidlerde ilgili kitaplarda açıklanmış, kalanları zaten saklanmıştır. druidlerin kitaptan çok taş ve ağaç üzerine yazılar yazdıkları düşünülünce, günümüze çok az eserleri ulaştı.
azureel azureel
yüksek hacimde akan* veri kümeleri üzerinde yakın-gerçek zamanlı* analitik sorgulama yapılabilen, zaman serisi* veritabanı.

analitik sorgu kuralları, gelen her satır veride otomatik çalıştırılarak, veriyi daha depolarken atılacak sorguya göre biçimlendiriliyor. ayrıca veriyi sütun bazlı (columnar) tuttuğu için de milisaniye seviyesinde "bugün ne kadar x yapıldı" sorusuna yanıt alınabiliyor. gerçek zamanlı rapor sayfaları (bkz: dashboard) türü bir ihtiyaç var ise bu ürün yüksek performanslı çözüm için idealdir denebilir.

başlıca özellikleri;
- apache kafka veya amazon kinesis gibi kaynaklara doğrudan bağlanabilir ve tablolar akar veri* şekilde beslenebilir.
- enine sınırsız genişleyebilir. (bkz: horizontal scaling)
- bulut sistemler ve veri gölleri (aws s3, hdfs, vb.) ile entegre olabilir.
- yakınsama algoritmaları (hyperloglog vb.) sayesinde sayma hesaplarında kesinlik düşürülerek sorgu performansı artırılabilir.

geçen sene apache ailesine katılmış ve incubating statüsünde geliştirilmesine devam edilmektedir. ayrıca alibaba tarafından geliştirilen bir de özel dalı* bulunmaktadır.

https://druid.io/
2 /