frankfurt okulu

1 /
neverwinter nights neverwinter nights
frankfurt okulu kavramı, 1923'te frankfurt'ta kurulan toplumsal araştırmalar enstitüsü entelektüellerinin görüşlerini ifade etmek için kullanılır. okul, 1933'te hitler'in egemenliği tamamıyla ele geçirmesinden sonra new york'a taşındı. ancak, 1950'lerin başında frankfurt'ta yeniden kuruldu. okulun en önemli üyeleri, max horkheimer, theodor w. adorno, herbert marcuse, leo lowenthal ve franz neumann'dır.

frankfurt okulu'nun ortaya çıkışında, batı avrupa'daki işçi sınıfı hareketlerinin ı. dünya savaşını izleyen yıllardaki ağır yenilgisi, rus devriminin stalinizme dönüşmesi, faşizm ve nazizmin yükselişi etkili olmuştur. frankfurt okulu düşünürleri, kültür ve modernizmle ilgili sorunlar üzerine yoğunlaşmışlar, marksist toplum teorisini varoluşçuluk ve psikanalizle tamamlamaya çalışmışlardır.

adorno ve horkheimer, 1940'lı yılların ortalarında "kültür endüstrisi" kavramını yaratırlar. kültür varlıklarının endüstriyel üretimini, kültürün meta gibi toptan üretildiği bir hareket olarak incelerler. onlara göre, kültürel ürünler; filmler, radyo programları, magazinler, arabaların ya da kentleşme projelerinin seri olarak yapımındaki örgütlenme ve planlama şemasına ait teknik mantığın aynısını yansıtırlar. çağdaş uygarlık her şeye bir benzerlik havası verir. kültür endüstrisi, çok sayıda isteği karşılamak üzere her yerde standart mallar sunar. bu durum, teknolojinin evrimiyle ilgili bir yasanın kendiliğinden sonucu değildir, onun güncel ekonominin içindeki işlevinin sonucudur. "günümüzde teknolojik mantık, egemenlik mantığının ta kendisidir. tekniğin toplum üzerine güç kazandığı alan, ona ekonomik olarak egemen olanların alanıdır".
guneseyolculuk guneseyolculuk
frankfurt okulu, kapitalist sistemin ve bu sistemin alt yapılarını inceleyen bir ekoldür.adorno ve marcuse özelikle beni çok etkileyen iki düşünürdür, kitle kültürü, metalaştırma popüler kültür ile ilgili çalışmaları kaydedeğerdir. günümüzü, bize sunulan ürünleri, ve bu ürünleri tercih etmede ne kadar pasif olduğumuz anlarızçağdaş sosyoloji kuarmı 1 ve popüler kültür derslerinin vageçilmez sevilesi konularıdır.
ciddi kişi ciddi kişi
almanyada faşizmin nazizmin yükseldiği dönemlerde ortaya çıkıp klasik marksizmin aksine toplumun bilimsel olarak değil felsefei olarak incelenmesi gerekliliğini orataya koymuşlardır.

marksizmin katı iktisadi kavramlarla toplumu analiz etmesinin karşısında kapitalizmin rasyonalleşmeyle, şeyleştirmeyle, uzmanlaşmalarla kendini nasıl yeniden ürettiğini daha çok üst yapısal ögelerle açıklamaya çalışmışlardır. özcülük, pozitivizm eleştirileri ve tarihsel devrimci özneye atfettikleri anlam nedeniyle marksizmin tarihselci kanadında yer alırlar.

faşizmden çok çektiklerinden faşizmin ortaya çıkış koşullarına yoğunlaşmışlardır.
bu aralar bi türkiye'ye de uğrasa şu hayaletleri iyi olacak nasıl bir kültürdür ki bu militarizm, faşizmi körüklüyor.
betatron betatron
phil slater tarafından yazılan kitap.
kabalcıdan çıkmış olan bu eser özellikle frankfurt okulu'nun ilk dönemini oldukça güzel bir dille inceler/eleştirir.
cccp cccp
21.yüzyılın bütün düşünsel yapısına dayanak sağlamaya çalışmış okuldur.bir okul deyip geçmemek ve üzerine yazılmış kitabı okumak gerek
kesyapistirmikelanj kesyapistirmikelanj
frankfurt okulu, almanya'da 1923 yılında kurulan ve sosyoloji,siyaset bilim, psikanaliz, tarih, estetik, felsefe, müzikoloji gibi farklı disiplinlerden insanları bir araya getiren toplumsal araştırma enstitüsü`nün bir düşünce akımı olarak ifade edilmesidir. okulun genel yaklaşım biçimi `eleştirel teori` olarak adlandırılmaktadır.buradan çıkan bazı ünlü isimler:

(bkz: theodor adorno)
(bkz: max horkheimer)
(bkz: jürgen habermas)
(bkz: franz oppenheimer)
(bkz: erich fromm)
(bkz: wilhelm reich)
1 /