ahmedi

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
fakespeare
asıl adı abuzeri ismail olan 14. y.y. divan şairi. hatta 14. yüzyılın en büyük divan şairidir zannımca. dönemindeki şairleri büyük ölçüde etkilemiştir. eserleri dini konular veya temalar içermez. fars şiir formunu türkçe'ye uygulamaya çalışmıştır, fakat farsça mecazlar türkçe'ye tam olarak aktarılamadığı için şiirlerinde düzenli ve güçlü mısra yapıları bulunmamaktadır.genellikle yüksek zümreye (padişahlara) hitap etmiştir.

cemşid ü hurşid ve iskendername en önemli eserleridir.
hürrem
on dördüncü yüzyıl divan edebiyatı şairlerindendir.eserleri ise:

divan:8 tevhid, 4 naat, 1 isa peygamber medhiyesi, 7 sultan muhammed medhiyesi, 16 nesayih, 1 rumuz, 1 mükaleme-i seyf ve'l-kalem, 1 bülbüliye, 1 işretiye olmak üzere 74 kaside, 2 emir süleyman terci i bendi, 5 emir süleyman terkib i bendi, 1 melik süleyman terkib i bendi, 1 emir süleyman mersiyesi, 1 musammat, 764 gazel den oluşur.toplam beyit sayısı 9000'e yakındır.

cemşid u hurşid:5000 beyit civarındadır.iran şairi selman'ın aynı ismi taşıyan eseridir.fikir ve konu almak suretiyle yazılmış ama orjinal bir hal almıştır.selman'ın eseri 2700 beyit civarındayken ahmedi eseri 5000 beyitle yazmıştır.bu da ahmedi'nin eseri yeniden yazarken ona ne çok şey ilave ettiğini gösterir.

eser emir süleyman'ın isteğiyle yazılmıştır.aruzun kalıbıyla yazılmıştır.konusu şöyledir:

çin hükümdarının oğlu cemşid, bir gece rüyasında gördüğü güzel kıza aşık olur.bütün çin 'de o kızı arattırır ama bulamaz.en sonunda tüm dünyayı görmüş olan ressam mihrab'a derdini anlatır.ressam tarif edilen kızın rum kayseri'nin kızı hurşid olduğunu çıkarır.kızın bir resmini yapar ve cemşid'e verir.ikisi birlikte anadolu'ya hurşid'i bulmaya gelirler.türlü maceralardan sonra cemşid ve hurşid evlenirler.sonra da karı koca çin'e geri dönerler.mutlu mesut yaşarlar.

özellikle spor oyunlarını ve savaş sahnelerini çok güzel canlandıran bu eser türk ruhunu tatmin edici çizgiler taşır.

osmanlı tarihi: müstakil bir eser değildir.iskendername'nin arasına ilave edilmiş 334 beyitlik bir bölümdür.bu tarih osmanlı müellifleri tarafından yazılarak zamanımıza kadar yaşamış olan türkçe ilk osmanlı tarihidir.bu eser neşredilinceye kadar kardeş katli yapan ilk padişahın yıldırım bayezid olduğu biliniyordu.oysa bunu yapan ilk osmanlı hükümdarı'nın 1.murad olduğu bu eserle ortaya çıkmış oldu.

tervihü l ervah:ahmedi, tıp alanında olan bu eseri emir süleyman için yazmıştır.10 bin beyiti aşkın ilmi edebi bir eserdir.eser, ahmedi'nin tıp alanındaki bilgilerinin ciddiliğini gösterir. kalıbıyla yazılmıştır.

mizanü l edeb:farsça'dır.aydınoğullarından ayas bey'in oğlu musa bey'e arapça'nın sarfını öğretmek için yazılmıştır.

mi yarü l edeb:farsça'dır.arapça'nın nahvini öğretmek için musa bey'e yazılmıştır.

mirkatü l edeb:arapça farsça yazılmış manzum dil kitabıdır.

süleyman name:firdevsi-i rumi, süleyman-name isimli eserinde, emir süleyman'ın ahmedi'ye bir süleyman-name yazması için emrettiği halde yazamadığından söz eder.böyle bir eseri kendisinin yazmaya muvaffak olduğunu da belirtir.bu ifadelerden hareketle ahmedi'nin bu eseri yazamaması emir süleyman'ın erken ölümü yüzündendir.

kaside i sarsari şerhi:henüz ele geçmemiştir.fakat ibn arabşah'ın sözlerinden eserin bizzat gördüğü ve incelendiği anlaşılır.

ışk name:iskendername içinde 605 beyitlik bir bölümdür.diğer adı da hümayun namedir.iskender ve gülşah arasında geçen aşkı konu eder.

mevlid:iskendername'nin içindedir.615 beyittir.hz.muhammed'in doğumu,hz.muhammed'in peygamberliğinin belirtileri,hz.muhammed'in vasıflarıihz.muhammed'in mucizleri gibi bölümler vardır.

bedayi u s sihr fi sanayii ş şi r:ahmedi edebi sanatlara dair yazdığı bu eseri reşid'ddin-i vatvati'nin hadayıku's-sihr adlı eserini değiştirerek ortaya koymuştur.

iskender name: büyük iskender'in hayatına, ideallerine, aşklarına ve fetihlerine dair çeşitli bilgilerin derlenmesiyle meydana getirilmiş büyük bir manzum hikayedir. vezniyle yazılmıştır.8754 beyitle yazılmıştır.

veys ü ramin: abdülvasi çelebi, halilname isimli eserinin başlangıcında ahmedi'nin bu eseri nazmen tercümeye başlayıp bitiremeden vefat ettiğini haber verir.

maktel i hüseyin: süleymaniye kütüphanesi'nde var olan bu eseriahmedi mahlaslı birine aittir.77varak ve talik yazma olan bu eserin tek nüsha olduğu dikkate alınırsa,bahsettiğimiz ahmedi ile bir ilişiği olduğu düşünülebilir.
sempiternal
ko evrâdı ki rahmet perdesinde
inildüdür eser iden ne evrâd
irem gülzârını yâd itme k’oldı
cemâlünle cihânu uş cennet-âbâd
ne cân kodı ne’akl u ne dil ü dîn
gözün efsûnı zî câdû-yı üstâd