benzeşme

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
fakespeare
türkçenin ses yapısını etkileyen inceleyegeldiğimiz ses olaylarına her dilde rastlanır. bu ses olaylarının temel amacı, konuşma sırasında sözcüğün kolayca söylenmesini sağlamaktır. söyleyişi kolaylaştırmaya yönelik bu ses değişmelerini belirleyen kurala en az çaba denir.
bu kurala uyan ses olaylarından en yaygını benzeşme (alm. angleichung; fr. assimilation; ing. assimilation) adı verilen bir sözcükte bir sesin başka bir sesi kendine benzetmesi olayıdır. benzeşme iki biçimde olabilir:

1. tüm benzeşme: bir sesin her bakımdan değişerek bir başka ses dönüşmesi olayına tüm benzeşme (alm. totale angleischung; fr. assimilation totale; ing. total assimilation) denir. tüm benzeşme hem ünlülerde hem de ünsüzlerde görülür. tüm ünsüz benzeşmesi yalnızca konuşma dilinde kendini göstermektedir:
anlatmak : annatmak
bunlar : bunnar
onlar : onnar
yalnız : yannız

2. yarı benzeşme: bir sesin yalnızca bazı nitelikleri açısından başka bir sese benzer duruma gelmesine yarı benzeşme adı verilir.
örneğin; aşağıdaki sözcüklerde görülen yarı benzeşme, b-p, d-t, m-n, c-j seslerindeki ortak niteliğe dayanmaktadır. bunlardan b-p çift dudak ve kapanma; d-t dişeti ve yine kapanma; m-n burun; c-j ise, dişeti-damak ünsüzleri olarak ancak nitelikleri bakımından birbirine benzemektedir:
abdest : aptes
çenber : çember
anbar : ambar
cübbe : cüppe
tesbih : tespih
yarı benzeşme konuşma dilinde de rastlanır:
binbeşyüz : bimbeşyüz
binbir : bimbir
onbir : ombir

şimdiye değin verilen örneklerden de anlaşılacağı gibi, benzeşme iki yönlü oluşmaktadır:

• ilerleyici benzeşme, etkileyen sesin sözcük içinde etkilenen sesten önce gelmesiyle oluşan benzeşmedir:
bunlar : bunnar
motör : motor
müfti : müftü
şemsiye : şemşiye

• gerileyici benzeşme: sözcük içinde çıkış yeri sonra olan bir sesin, çıkış yeri önce olan sesi etkilemesiyle oluşan benzeşmeye de gerileyici benzeşme denir. örneğin, o bir sözcükleri çıkarılırken önce / i / nin etkisiyle / o / sesi / ö / olmuş; sonra da, öbür sözcüğü oluşmuştur. / i / sesi, kendinden önceki / o / sesine kendine benzettiği yani ön ünlüye çevirdiği için bu bir gerileyici benzeşmedir.
aşağıdaki sözcükler de birer gerileyici benzeşme görülür:
bu ile : böyle
şu ile : şöyle
pantalon : pantolon
asker : esker
yatsı : yassı
calm of desolation
çok karıştırılır. hele ki özel isimlere gelen çekim ekleri farklı algılanırlar. şöyle ki özel isimlere gelen çekim ekleri ayraçla ayrıldığı gibi yazılırken benzeşmeye uğramazlar.

örnek:

ahmet'te (yanlış)
ahmet'de (doğru)

itü sözlük'te (yanlış)
itü sözlük'de (doğru)