ceza hukuku

löpürgül löpürcan löpürgül löpürcan
2. sınıfta genel hükümleri (suç, ceza, taksir, kast, teşebbüs, af, zamanaşımı, içtima, birleşik suç, zincirleme suç, etkin pişmanlık, suçluların iadesi vs vs), 3.sınıfta özel hükümleri (özel suç tipleri,bunların ağırlatıcı hafifletici nedenleri ve öngörülen cezaları) ve 4. sınıfta da usulü (tutuklama, yakalama, arama, el koyma,delillerin toplanması, değerlendirilmesi, zorunlu müdafilik,hakimin reddi, görevli ve yetkili mahkemeler) okutulan hukuk dalı. kamu hukukuna dahildir. suçta ve cezada kanunilik ilkesi egemendir. özel hukukun aksine kıyas mümkün değildir.
çevreyolu çevreyolu
cezanın amacıyla ilgili teorileri konusunun bulunduğu ama suçun niye işlendiğini, insanın suçu niye işlediğini sorgulatmayan ders. suçu yok etmek değil de suçlunun yok edilmesine çabalayan hukuk dalı. zira suçların çoğu toplumsal kaynaklıdır. ama bunu sorgulayan eden yok. ama yine de zevkli derstir, candır; o ayrı.
müsvette müsvette
dikta rejimlerinin her şeyden önce düzenleyip değiştirdiği, özellikle muhaliflerine karşı silaha çevirdiği hukuk dalıdır. böylece hem kendilerini daha meşru hem de rakiplerini toplum vicdanında daha suçlu göstermeye çalışırlar ve gün gelip de yaptıklarının hesabı sorulacağı zaman, 'ama biz sadece kanunları uyguladık derler'

yine de tarih yazar
mychoice mychoice
sınavda neden teori sorarlar ki?.. içim dışım teoriler oldu. objektif teori, subjektif teori ha bir de vazgeçilmezimiz karma teoriler var. ceza çalışmaktan soğutan durum.
eskicinindaktilosu eskicinindaktilosu
yarın sınavda otuz maddeyi unsurlarına ayırarak incelememi gerektirecek, parmaklarıma nasır tutturacak, düşünürsem yetiştiremeyeceğimi bildiğim,bütün cefasına rağmen hukuk fakültesindeki en keyifli derstir geneli, özeli ve usulü mevcuttur.
caotic caotic
çoğu ülkede suç hukuku olarak geçerken türkiye'de ceza hukuku olarak isimlendirilen, anlatılan, gösterilen, öğretilen hede.

bu kanun koyucunun olaya yaklaşımını,algısını naçizane gösteriyor evet

cezayı verelim ama cezanın verilmemesi için eğitim, ıslah hiç çabalamayalım.
oh ne ala memleket.
thejustice thejustice
toplum yaşamında gerçekleşen olaylar, hukuk kurallarına, bu bağlamda ceza hukuku kurallarına aykırılık oluşturabilir. hukuk uygulamacılarının (hâkim, savcı, avukat, bilirkişi v.s) görevi, bir olayın hukuk kurallarına aykırılık oluşturup oluşturmadığını, şayet oluşturuyorsa bu aykırılık dolayısıyla kimin, hangi nedenle sorumlu tutulacağını ve nasıl bir yaptırım uygulanacağını belirlemektir. bu belirleme sürecinde ise uygulamacı, hem hukuk kuralları açısından değerlendirilecek olayın ne olduğunu doğru tespit etmeli, hem de hukuk kurallarını tespit edilen olaya doğru biçimde uygulamalıdır. doğru uygulama bakımından ise uygulamacının, konuya ilişkin yeterli teorik ve mevzuat bilgisine sahip olması gerekir. bu bilgilerin somut olaya uygulanması sürecinde ise, bilimsel olarak kabul görmüş belirli yöntemler kullanılmalıdır. sistem ve yöntem; duygularımızdan, ön yargılarımızdan, inançlarımızdan sıyrılarak, gelişigüzel, aklımıza estiği gibi bir uygulamanın önüne geçer. hukuken sonuç doğuran kararların denetlenebilir ve objektif olmasını sağlamak bakımından da sistem ve yönteme ihtiyaç vardır. diğer bir ifadeyle, keyfi uygulamaya karşı sistem ve yöntem temel bir güvencedir.
cabs cabs
bizim gibi ülkelerde egemenin siyasal sistemi tanzimine hizmet eden kavramdır.
şöyle ki; atatürk milliyetçiliğine, laikliğe, paralı eğitime vs gibi değerlere karşı politika üretmek bizatihi terör suçu kabul ediliyor en ufak şiddet meyliniz olmasa bile. tabi bunların hangisinin "suç" olduğu egemenin o andaki siyasal çıkarına bağlı. bir ülkenin siyasal ilişkilerinin dinamiğini en iyi onun ceza hukuku üzerinden anlayabiliriz ama sanıldığı gibi sözleşmeye,kanuna,hukuka değil o toplumdaki egemenliğin metafiziğiyle ilişkilidir en çok.