cumhurbaşkanı seçim kanunu

birleşikyazılande birleşikyazılande
26 ocak 2012 tarihli gazetede yayınlanmış olan kanundur. 6271 sayılı kanundur.

birinci bölüm

genel hükümler

amaç ve kapsam
madde 1 – (1) bu kanunun amacı; cumhurbaşkanı seçimine, cumhurbaşkanı adaylarında aranacak niteliklere, seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası yapılması gereken işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
seçimde uygulanacak genel ilkeler
madde 2 – (1) cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir.
(2) seçim genel, eşit ve gizli oyla, bütün yurtta aynı günde, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. yurt dışında yaşayan türk vatandaşlarının oy kullanmaları, 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun hükümleri çerçevesinde sağlanır.
(3) seçmen, oyunu tam bir serbestlikle kendisi kullanır.
(4) oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması açık olarak yapılır.
(5) bu kanunda özel hüküm bulunmayan hâllerde 298 sayılı kanun, 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı siyasi partiler kanunu, 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı milletvekili seçimi kanunu, 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimi hakkında kanun, 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması hakkında kanun ile bunların ek ve değişikliklerinin bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
(6) yüksek seçim kurulu, cumhurbaşkanı seçimlerinin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak amacıyla, gerekli ilke kararları almaya, beşinci fıkrada sayılan kanunlar ile bu kanunda seçimle ilgili olarak yer alan bütün süreleri gerektiğinde kısaltarak tespit ve ilâna yetkilidir.
seçim dönemi, seçim döneminin başlangıcı ve seçimlerin tamamlanması
madde 3 – (1) cumhurbaşkanı seçimleri beş yılda bir yapılır. bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir.
(2) cumhurbaşkanı seçimi, cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir şekilde boşalması hâlinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır. cumhurbaşkanı seçim dönemi, cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmışıncı gün, makamın herhangi bir şekilde boşalması hâlinde ise boşalmayı takip eden gün başlar.
(3) ikinci fıkrada öngörülen süreler içinde seçimin tamamlanması amacıyla, yüksek seçim kurulu tarafından, seçim takvimi resen belirlenir ve ilân edilir.
seçim sistemi ve uygulanması
madde 4 – (1) genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olur. ilk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
(2) ikinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi hâlinde, ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. bunların dışındaki sebeplerle boşalma olması hâlinde ikame yoluna gidilemez.
(3) oylamalara tek adayla gidilmesi hâlinde, oylama referandum şeklinde yapılır. aday geçerli oyların çoğunluğunu alması hâlinde cumhurbaşkanı seçilmiş olur. oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması hâlinde seçim yenilenir.
(4) yeni seçilen cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan cumhurbaşkanının görevi devam eder. cumhurbaşkanlığı makamının ölüm, çekilme veya başka bir sebeple boşalması hâlinde, yenisi seçilinceye kadar, türkiye büyük millet meclisi başkanı cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.
(5) cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve türkiye büyük millet meclisi üyeliği sona erer.
seçimin geri bırakılması
madde 5 – (1) türkiye büyük millet meclisi tarafından savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmediğine dair karar verilmesi hâlinde, cumhurbaşkanı seçimi bir yıl geriye bırakılır.
(2) geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir.
seçilme yeterliği
madde 6 – (1) kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış türkiye büyük millet meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip her türk vatandaşı cumhurbaşkanı seçilebilir.
ikinci bölüm

seçim öncesi işleri
aday gösterilme
madde 7 – (1) cumhurbaşkanlığına türkiye büyük millet meclisi üyeleri içinden veya meclis dışından aday gösterilebilmesi en az yirmi milletvekilinin yazılı teklifiyle mümkündür. her bir milletvekili ancak bir aday için teklifte bulunabilir.
(2) en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde, aldıkları geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında, yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir. her bir siyasi parti ancak bir aday için teklifte bulunabilir.
(3) aday gösterilmek kişinin yazılı muvafakatine bağlıdır.
(4) yüksek seçim kurulu tarafından ilân edilen süre içinde, adayların isimleri, muvafakat belgeleri ve gerekli diğer belgelerle birlikte türkiye büyük millet meclisi başkanlığına veya yüksek seçim kuruluna başvurularak aday gösterilmiş olur. başvurunun türkiye büyük millet meclisi başkanlığına yapılması hâlinde, tüm bilgi ve belgeler, başvuru süresinin bitiminden itibaren yirmidört saat içinde yüksek seçim kuruluna iletilir.
(5) aday gösterme süresinin sona erdiği tarihten itibaren hiçbir şekilde yeni aday gösterilemez.
adaylarla ilgili bilgi ve belgelerde eksiklik
madde 8 – (1) adaylarla ilgili bilgi ve belgelerde eksiklik tespit edilmesi hâlinde, yüksek seçim kurulunca, eksikliklerin giderilmesi için beş günlük süre verilir.
(2) eksikliklerin, verilen süre içinde aday tarafından giderilmemesi hâlinde, aday kendiliğinden adaylıktan çekilmiş sayılır.
adaylığın incelenmesi ve geçici aday listesi
madde 9 – (1) yüksek seçim kurulu, adaylar hakkında yaptığı inceleme sonucunda seçilme yeterliğini ve aday gösterilme şartlarını taşıyanları gösteren geçici aday listesini belirler. geçici aday listesi ve itiraz süresi resmî gazetede yayımlanır.
itiraz ve kesin aday listesi
madde 10 – (1) resmî gazetede yapılan ilândan itibaren iki gün içinde, geçici aday listesine veya bu listeye alınmamaya ilişkin karara karşı yüksek seçim kuruluna itiraz edilebilir.
(2) yüksek seçim kurulu itirazları üç gün içinde kesin karara bağlar ve kesin aday listesini resmî gazetede yayımlar.
adayların görevden ayrılması ve göreve dönmesi
madde 11 – (1) cumhurbaşkanı adayı gösterilen hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, yükseköğretim kurulu, radyo ve televizyon üst kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, aday listesinin kesinleştiği tarih itibarıyla görevlerinden ayrılmış sayılır. bu durum yüksek seçim kurulunca aday gösterilenin bağlı bulunduğu bakanlığa veya kuruma derhal bildirilir.
(2) yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile subay ve astsubaylar hariç olmak üzere, cumhurbaşkanı adayı gösterilen devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri hâlinde, yüksek seçim kurulunca cumhurbaşkanının seçildiğinin ilân edilmesini takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler.
adaylıkta eksilme
madde 12 – (1) birinci oylamada, kesin aday listesinin resmî gazetede yayımından itibaren, oy verme günü saat 17.00’ye kadar listede meydana gelecek eksilmeler, değişikliği gerektirmez.
propaganda
madde 13 – (1) propaganda dönemi, aday listesinin kesinleştiği gün başlar ve oylamaların yapılacağı günden önceki gün saat 18.00’de sona erer.
(2) propaganda döneminde, türkiye radyo ve televizyonlarında yapılacak propaganda yayınlarının tam bir tarafsızlık ve eşitlik içinde yapılması, yüksek seçim kurulu ile türkiye radyo ve televizyon kurumu tarafından sağlanır.
(3) adayların, özel radyo ve televizyonlardaki propaganda konuşmalarında, süre ile ilgili sınırlamalar dışında, 298 sayılı kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
(4) propaganda döneminde başbakan, bakanlar ve milletvekilleriyle ilgili yasaklara ilişkin hükümler dâhil olmak üzere propagandaya dair diğer hususlarda 298 sayılı kanun hükümleri kıyasen uygulanır.
adaylara yardım
madde 14 – (1) adaylar, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve türk uyrukluğunda olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamazlar.
(2) adaylar, yüksek seçim kurulu tarafından belirlenecek adaylık başvurusu süresi içinde mal bildiriminde bulunmak zorundadır. seçilen adayın mal bildirimi, seçim sonuçlarının kesinleşmesini müteakip resmî gazetede yayımlanır.
(3) her bir kişinin adaylara yapabileceği nakdî yardım miktarı, her bir tur için en yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarını geçemez. alınan bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden müstesnadır. adaylar ödünç niteliğinde para kabul edemez.
(4) seçimlerde şeffaflığın sağlanması amacıyla, yüksek seçim kurulunca belirlenecek tutarın üzerindeki nakdî yardımlar adayların “seçim hesabı” olarak kendileri adına açtıracakları bir banka hesabına yatırılır. yüksek seçim kurulunca belirlenecek tutarın altında kalan nakdî yardımlar ise makbuz karşılığında alınır ve seçim hesabına yatırılır. alınan bağış ve yardımlar sadece seçim harcamalarında kullanılır ve başka bir amaç için tahsis edilemez.
(5) adaylığın kesinleşmesinden seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde bağış ve yardımlar ile yapılan harcamalar yüksek seçim kurulu tarafından tasdik edilen listelere kaydedilir.
(6) seçim hesapları ile bağış, yardım ve harcamalara ilişkin bilgi ve belgeler, seçim sonuçlarının kesinleşmesini izleyen on gün içinde yüksek seçim kuruluna sunulur. yüksek seçim kurulu bir ay içinde, seçim hesaplarını inceler ve varsa usulsüzlükleri ve öngörülen limitlerin aşılıp aşılmadığını tespit eder. bu aşamada tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla yüksek seçim kurulu tarafından adaylara uygun bir süre verilir. alınan bağış ve yardımlardan belirtilen limiti aşan miktar ile harcanmayan kısım hazineye intikal ettirilir. kurul bu görevi yerine getirirken sayıştaydan ve gerekli görülen diğer ilgili kamu kurumlarından yardım alabilir.
(7) yüksek seçim kurulunca yapılan inceleme sonuçları kesin olup, incelemenin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde ilân edilir.
(8) aday, yüksek seçim kuruluna önceden bildirmek şartıyla, seçim hesapları ile gelir ve harcamalara ilişkin bilgi ve belgelerin kayda geçirilmesi ve ibrazına ilişkin hususlarda 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanununa göre yetki almış meslek mensuplarından veya avukatlardan birini ya da birkaçını yetkili kılabilir. bu durumda, yetkilendirilen meslek mensubu, yukarıda belirtilen hususların yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre sorumlu tutulur.
(9) aday tarafından verilecek mal bildiriminin usul ve esasları, adaylar tarafından kullanılacak listelerin şekil, içerik ve tasdiki, makbuzların şekil ve içeriği, bastırılması, bağış ve yardımların alınması, kayda geçirilmesi, harcanması, harcanmayan ya da bağış sınırını aşan kısmın hazineye intikali ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yüksek seçim kurulunca belirlenir.
üçüncü bölüm

seçim günü işleri
kullanılacak oy pusulasının şekli
madde 15 – (1) oylamalarda kullanılacak filigranlı birleşik oy pusulasında “cumhurbaşkanı adayları” ibaresi ile yüksek seçim kurulu tarafından çekilen kuraya göre sırası belirlenen adayların adı ve soyadı yer alır.
(2) oylamanın referandum şeklinde yapılması hâlinde beyaz üzerine “evet”, kahverengi üzerine “hayır” ibareleri yazılı, iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulası kullanılır.
(3) kullanılacak birleşik oy pusulalarıyla ilgili diğer hususlar yüksek seçim kurulu tarafından belirlenir. yüksek seçim kurulu, birleşik oy pusulalarını kendisi bastırabileceği gibi gerektiğinde uygun göreceği il seçim kurulları vasıtasıyla bastırmaya da yetkilidir. gerekli ödenek maliye bakanlığınca karşılanır.
oy kullanma şekli
madde 16 – (1) seçmen, sandık kurulunca kendisine verilen birleşik oy pusulası ve “evet” veya “tercih” yazılı mührü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine girer.
(2) seçmen, mührü, birleşik oy pusulasında tercih ettiği adaya ait özel daire içine basmak, birleşik oy pusulasını zarfa koymak ve zarfı sandığa atmak suretiyle oyunu kullanır.
(3) oyunu kullanan seçmen, mührü sandık kurulu başkanına geri verir.
oylamanın referandum şeklinde yapılması hâlinde oy kullanma
madde 17 – (1) seçmen, sandık kurulunca kendisine verilen, beyaz üzerine “evet” kahverengi üzerine “hayır” ibareleri bulunan iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulası ve “evet” veya “tercih” yazılı mührü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine girer.
(2) seçmen, mührü, birleşik oy pusulasında tercih ettiği kısmın üzerine basmak, birleşik oy pusulasını zarfa koymak ve zarfı sandığa atmak suretiyle oyunu kullanır.
(3) oyunu kullanan seçmen, mührü sandık kurulu başkanına geri verir.
dördüncü bölüm

seçimden sonra yapılacak işler ve son hükümler
seçim tutanakları ve sonuçların birleştirilmesi
madde 18 – (1) sandık, ilçe ve il seçim kurullarınca düzenlenmesi gereken tutanakların içeriği ile seçim sonuçlarının birleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar yüksek seçim kurulu tarafından belirlenir.
(2) yüksek seçim kurulu, il seçim kurullarından gelen sonuçları birleştirerek ilân eder.
seçimin veya birleştirme tutanağının iptali
madde 19 – (1) bir veya birkaç seçim çevresinde, yapılan seçimin veya düzenlenen birleştirme tutanağının, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verilmesi hâlinde, iptal edilen kısmın ülke genelindeki seçim sonuçlarına etkisi olup olmadığı göz önüne alınarak yüksek seçim kurulu tarafından söz konusu seçim çevrelerinde seçimlerin yenilenip yenilenmeyeceğine karar verilir.
cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlandırılması
madde 20 – (1) cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçları, yüksek seçim kurulu tarafından türkiye büyük millet meclisi başkanlığı ile cumhurbaşkanlığı makamına bildirilir, kamuoyuna ilân edilir ve resmî gazetede yayımlanır.
(2) seçilen cumhurbaşkanı adına, yüksek seçim kurulu tarafından cumhurbaşkanı seçildiğine dair bir tutanak düzenlenir.
cumhurbaşkanına tutanağın verilmesi ve andiçme töreni
madde 21 – (1) seçilen cumhurbaşkanı adına düzenlenen tutanak, türkiye büyük millet meclisi genel kurulunda, türkiye büyük millet meclisi başkanı tarafından verilir ve aynı oturumda andiçme töreni yapılır. bu oturum, eski cumhurbaşkanının görev süresinin dolduğu gün, makamın başka bir sebeple boşalması hâlinde ise seçim sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren üç gün içinde gerçekleştirilir.
değiştirilen mevzuat
madde 22 – (1) 298 sayılı kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “milletvekili” ibaresinden önce gelmek üzere “cumhurbaşkanı,” ibaresi eklenmiştir.
geçici madde 1 – (1) onbirinci cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.
(2) 31/5/2007 tarihli ve 5678 sayılı türkiye cumhuriyeti anayasasının bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce seçilen cumhurbaşkanları, iki defa seçilememeleri kuralı dâhil, anayasanın değişiklik öncesi hükümlerine tabidir.
yürürlük
madde 23 – (1) bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
yürütme
madde 24 – (1) bu kanun hükümlerini türkiye büyük millet meclisi başkanı ile bakanlar kurulu yürütür.
bu başlıktaki 2 giriyi daha gör