gorgias

darth minor darth minor
pek çok bilim insanı tarafından, geleneksel olarak felsefeyle ilişkilendirilen ve retoriğin sivil ve politik hayata yönelik pratik uygulamasını vurgulayan bir hareket olan sofizmin de kurucularından biri olarak kabul edilir.
hegel ve george grote'nin 19. yüzyılda gorgias' ve diğer sofistlerin itibarını iyileştirmeye yönelik çabalarına rağmen , sofistler 20. yüzyılda hala kötü bir üne sahiplerdi.
neverendingblueroad neverendingblueroad
doğa felsefesinin ana bir sorunu olan asıl gerçeği yani var olanı bilemeyeceğimizi "bir şey yoktur, olsa da bilemeyiz, bilsek de başkalarına bildiremeyiz" diye açıklayan bir nihilisttir. duygulanımları da sevinç, acı, yüreklilik ve korku olarak sınıflandırmıştır. sofizm hususunda protagoras, hippias ve prodikos ile birlikte anılır. aynı zamanda bu isimler sofist sözcüğünün günümüze kadar gelmiş ikincil kullanımı olan aşağılayıcı ifadenin dolaylı sebebidirler. sokrates, platon ve aristotales'in kendilerine ve savlarına karşı olmaları neticesinde onların yücelttiği sofizmi aşağılamaları, sofist'in de aşağılayıcı bir kelime halini almasına neden olmuştur.