ikinci abdülhamid

1 /
neyapmali neetmeli neyapmali neetmeli
birinci modelin tutması üzerine, ilk üretimde eksik olan siyasi irade ve yönetim teknikleri giderilerek piyasaya çıkan kişidir. bu model fanatiklerince çok tutulmuş olup hala nostaljiyle anılır. birinci modele de kıl olan bir grupça da lanetlenir. piyasa koşullarında objektif bir değerlendirmeyle bakıldığında kıt kaynaklarla sonsuz ihtiyaçların karşılanması sürecinde bir unsurdur netice itibariyle.
karahisari karahisari
osmanlı padişahlarının otuz dördüncüsü ve islam halifelerinin doksan dokuzuncusu.

tahta çıktığında osmanlı devleti tam bir bunalımın eşiğindeydi. karadağ ve sırbistan'da savaş aleyhimize dönmüş, bosna-hersek ve girit'te ayaklanmalar çıkmış, mali kriz son haddine varmıştı. bu arada sadrazam mithat paşa ve arkadaşlarının isteği üzerine 23 aralık 1876'da birinci meşrutiyet ilan edildi. ancak gayrimüslimlerin dahi yer aldığı meclis-i mebusan'ın ilk işi rusya'ya harp ilanı oldu. 93 harbi diye tarihe geçen bu savaş, osmanlı devleti için tam bir felaket getirdi. ruslar istanbul önlerine kadar geldi. bir milyondan fazla türk, bulgaristan'dan istanbul'a hicret etti. mütareke isteyen sultan abdülhamid, ilk iş olarak devleti parçalanma ve yok olma yoluna doğru götüren meclis-i mebusan'ı kapattı ve devlet idaresini eline aldı. ayastefanos antlaşması ile osmanlı devleti makedonya, batı trakya, kırklareli, kars, ardahan ve batum'u kaybediyordu. ancak ingiltere ile anlaşan abdülhamid han, kıbrıs'ın idaresini onlara bırakmak şartıyla, yeniden topladığı berlin konferansı'nda kaybedilen toprakların bir kısmına sahip oldu.
abdülhamid han büyük meseleler karşısında bunalan osmanlı devleti'ni bundan sonra dahiyane bir siyaset, adalet ve fevkalade bir kudretle yönetti. düyun-u umumiye idaresini kurarak iki yüz elli iki milyon tutan devlet borçlarını yüz altı milyona indirdi. memlekette büyük bir imar faaliyeti ile eğitim ve öğretim seferberliği başlattı. çoğu şahsî parasından olmak üzere cami, mescit, mektep, medrese, hastane, çeşme, köprü vs. gibi toplam 1552 eser yaptırdı. ülkenin dört bir yanını demiryolu ile döşedi. yunanlıların girit'te isyan çıkarıp, türkler arasında toplu katliamlar yaptırmaya başlamaları üzerine, yunanistan'a harp ilan etti. alman kurmaylarının altı ayda geçilemez dedikleri termopil geçidini 24 saatte aşan osmanlı ordusu, atina önüne vardı. yunanistan'ın tamamen osmanlı eline geçeceğini anlayan avrupalı devletler, sulha zorladılar ve bunda muvaffak oldular.

yahudilerin filistin'de bir cumhuriyet kurma teşebbüslerinin karşısına çıktı. onların osmanlı borçlarını bütünüyle silelim tekliflerini reddetti. bu toprakların kanla alındığını, asla terk edilemeyeceğini sert bir dille bildirdi. filistin topraklarının yahudilere satılmaması için gerekli tedbirleri aldı. doğu anadolu'da ermeni hareketlerine karşılık hamidiye alaylarını kurdu ve bölgede asayişi temin ile osmanlı hakimiyetini pekiştirdi.
sultan abdülhamid han'ı tahttan indirmeden osmanlı devleti'ni parçalamanın ve islam'ı yok etmenin mümkün olmadığını gören bütün iç ve dış düşmanlar bu türk hakanına karşı cephe aldılar. bir taraftan sultan'ı gözden düşürmek üzere her türlü iftira ve kötüleme kampanyaları yaparlarken, diğer taraftan suikastlar tertip ettiler. ermeni asıllı fransız yazar albert vandal'ın "le sultan rouge=kızıl sultan" şeklinde ortaya attığı iftiraları aynen alan bazı gafiller, ansiklopedilere bunları yazarak genç nesilleri aldattılar.

bu arada padişah'ın devlet idaresinde nüfuzunu kırmak isteyen batılılar, ittihat ve terakki mensuplarını kışkırtarak 23 temmuz 1908'de ikinci meşrutiyeti ilan ettirdiler. böylece otuz yıl durmuş olan facialar tekrar başladı. 31 mart vakası sebebiyle ittihat ve terakki ileri gelenleri tarafından tahttan indirilen abdülhamid han, selanik'e gönderildi (27 nisan 1909). 10 şubat 1918'de beylerbeyi sarayı'nda vefat eden abdülhamid han'ın naşı çemberlitaş'ta dedesi sultan ıı. mahmut'un türbesindedir.

ıı. abdülhamit han'ın güzel ahlakı, dine olan bağlılığı, edep ve hayasının derecesi, akıl ilim ve adaletinin çokluğu, milleti için gece-gündüz çalışması, düşmanlarına bile iyilik yapması, ciltler dolusu eserlerle anlatılmaktadır. onun tahttan indirilmesinin üzerinden 10 yıl geçmeden imparatorluğun dörtte üçünün elden çıkması, memleketi 33 yıl nasıl idare ettiğine en açık delildir. yine abdülhamid han'ın tahttan indirilmesiyle beraber kan gölü haline çevrilen ortadoğu'da hala huzur tesis edilememiş olup, arap alemi siyonizmin oyuncağı haline gelmiştir.

vaktiyle ittihat ve terakki fırkasının içinde abdülhamid han'a düşmanlık eden filozof rıza tevfik ve süleyman nazif pişmanlıklarını aşağıdaki şiirleri ile dile getirmişlerdir.


tarihler adını andığı zaman,

sana hak verecek hey koca sultan,

bizdik utanmadan iftira atan,

asrın en siyasî padişahına.

(rıza tevfik)

.....

padişahım gelmemişken yâda biz,

işte geldik senden istimdâda biz,

öldürürler başlasak feryâda biz,

hasret olduk eski istibdâda biz.

(süleyman nazif)

türk sultanları ilk osmanlı padişahları kızlarını, genellikle anadolu beyleri veya onların oğullarına verdikleri gibi kendi maiyetlerinde ki beylere de verirlerdi.... turksultanlari
wondrous wondrous
1900'lü yılların başında düşünsel temelleri atılan ira'ya bu kuruluş sürecinde devletin imkansızlıklarına karşın yardım ettiği ve bu belayı ingiltere'nin başına sarmakta büyük rolü olduğu rivayet edilen osmanlı padişahı.

eğer doğruysa, kurtuluş savaşı esnasında ingiltere'nin içişlerinde büyük sorunlar yaşayıp anadolu'da süren mücadeleye yeterince eğilememiş olmasına da sebep olmuş, güzel bir iş yapmıştır.
hell guardian hell guardian
hakkında az araşatırıp çok atılıp tutulan insanlardan biridir. vardır elbet gerçek bilgi giren de (hiç beklememiştim, kutlarım kendisini) ama genelde iyi ya da kötü olsun önyargılarla kelimeler çarpışırlar.
anky anky
a href="http://www.kanalturk.com.tr/yazar.php?kelime=&pos_siralama=40&sonucsayisi_siralama=49&haber_id=&yazarlar_id=211&programlar_id=" target="_blank">http://www.kanalturk.com.tr/yazar.php?kelime=&pos_siralama=40&sonucsayisi_siralama=49&haber_id=&yazarlar_id=211&programlar_id=
marsellus wallace marsellus wallace
üçüncü selim'den itibaren resmi ünvanlar arasına sokulan hilafeti dış siyasette en üst düzeyde kullanan padişahtır. öyle ki kendisine; "halife-i müslimin, zıll'ullah fi'larz" (allah'ın yeryüzündeki gölgesi) gibi hem panislamist hem de mutlak monarşi görüşünü yansıtan ünvan takınmıştır.
ayrıca sanat eseri kabul edilebilecek değerde eserler üreten ileri düzeyde bir marangozdur. yaptığı birkaç masa ve sehpaya yıldız sarayı'nda rastlanabilir.
hani olur ya bazen hani olur ya bazen
oldukça baskıcı olduğu hakkındaki rivayetler doğru olmakla birlikte devri için belki de en iyisini yapmıştır. yıkıma yüz tutmuş bir imparatorluğa nefes aldırmak her babayiğidin harcı değildir ve fakat o bunu başarmıştır. hükümdar olduğu süreç içinde tek bir karış toprak parçası dahi kaybedilmemiştir. helal olsun lan, duygulandım bak şimdi.
1
aberrant aberrant
gençlerin kafasına yanlış sokulan. hain diye nitelendirilen osmanlı padişahı. nedense bütün tarih kitaplarında hain diye anlatılır bu insan ama biraz araştırıldığında aslında öyle olmadığı anlaşılır ve akabinde o tarih kitabını yazan elleri s..mek ister insan. belki abdülhamid'in kullandığı araç kötü olabilir ama bu amacının da kötü olduğunu göstermez. kullanılan araç dışardan kötü görünebilir ama amaç iyiyse aracın niteliğinin bir manası kalmaz. sonuçta herşey iyi bir amaç için yapılmış olur. bu maksatla şunu anlatmak istiyoum, insanlar genelde abdülhamitin kullandığı araçlara bakarak yorum yapmaktadır. ama o kendi milleti için en iyi sonucu sağlayacak aracı kullandı. bunun iyiliğini yada kötülüğü tartışmadı. sonuçta devletin çöküşünü yarım yüzyıl geciktirmiş ve elinden gelenin en iyisini yapmıştır. onun hakkında kötü düşünenlere de diyecek birşeyim yok. tabi geçerli bir nedenleri varsa!!!!
dünyayı kurtaran adam dünyayı kurtaran adam
her ne kadar eleştirilse de yahudilerin büyük siyonizm planını 50 sene erteletmiş osmanlı padişahıdır. yahudilerin kudüs civarında turistik amaçmış gibi gözüken arsa ve ev alımlarını durdurmuş, yahudilerin göç etmelerini vize vb. kanunnameler çıkartarak engellemiştir.
mithat paşa mithat paşa
osmanlı devleti'nin en önemli padişahlarındandır. masonların desteği ile tahta çıkmış olmasına rağmen, masonlara, siyonistlere ve yahudi destekçilerine fırsat vermemiştir. harbiye'nin kuruluşundan, demiryolları yapımına; telgraf sisteminin yaygınlaştırılmasından, modern bir donanma oluşturulmasına kadar bir çok hizmeti dokunmuştur. kendisini tahttan indirmek için birçok isyan girişimi olmuş, bu nedenle basına sansür uygulanması gibi, günümüzde kabul edilemeyecek ama o günün şartlarında gerekli bir uygulama başlatmıştır. lise tarih kitaplarında ve diğer müfredatta kızıl padişah lakabı layık görülmüş ve genç nesil özellikle yanlış bilgilendirilmiştir.
azwepsa azwepsa
osmanlı devleti'nin en ilginç padişahlarından biridir. kendisine suikast düzenlenmesinden anlayabileceğimiz kadarıyla memlekete çok faydası olmuştur. kendisinden sonraki, suikast girişiminde buunulan bir sonraki devlet liderimiz atatürk'tür.

ayrıca iyi bir marangozdur.
azwepsa azwepsa
takrir- sükun'u şak şak alkşlayıp "dönemin şartlarında gerekliydi" deyip de bu padişah için "baskıcıydı, despottu, sansürcüydü, vs.vs." diyenler de vardır. akıl sır ermez.
azwepsa azwepsa
"imaj" konusuda en ciddi ve sistemli çalışmayı yapan liderdir. aynı zamanda fotoğrafçı da olan şahsı türkiye'ye fotoğrafçılığın gelmesine büyü emek verdiği gibi aynı zamanda 1200 küsür fotoğraflık 36 cilt albüm yaptırmış ve bunları pek çok ülkeye göndermiştir. ülkesinden geçen her türlü yabancı yazar çizer adamı saraya davet eder, iltifat ve hediyeler sunduktan sonra gördüklerini ülkende yaz dermiş.
1 /