insan hakları

1 /
emru17 emru17
zayıf milletlerin güçlüleri etkisiz hale getirmek için ya da gçlülerin diğelerini daha güçsüzleştirmek için ortaya attığı şey.
dünyada insan haklarını savunan tek devlet var mıdır? ( ayrım yapmadan)
my dying bride my dying bride
insan hakları maalesef ve maalesef sömürü için kullanılmaktadır. dünyanın çeşitli yerlerinden türkiye'ye gelen onlarca savunucu(!) vardır fakat türkiye'den bir savunucunun özellikle o çok savunulan ama terörizm'i bile insan hakları ihlali olarak kabul etmemiş avrupaya gittiği pek görülmüş ve duyulmuş bir olay değildir. onlar gelsin biz uygulayalıma dönmüştür bu olay ve kesinlikle türkiyenin zararına olan istekler mevcuttur.
bazı saşırmışlarda bu zokayı yemiş, ülkesine tamamen zıt hareket etmeyi bilinçlilik olarak kafasına kazımıştır. olay insan hakları savunuculuğu adıyla casusluğa kadar varmıştır. ayrıca bu kişiler kendi coğrafyasından çıkmış, insanlığı öğreten dünyaya olan bir kazancı, "yakınımdaki yaygaradır, başka yerdeki gerçek" mantığı ile görmezden gelmekte veya görememektedirler...
(bkz: mevlana)
aqua aqua
ütopyadır, kimse tam olarak uymaz. ben istesem de uyamıyorum mesela. tam anlamıyla uyanı da görmedim. çevremdeki insanlar dolandırıcı, katil, hırsız falan değil, buna rağmen görmedim. en basit örneği, bir insanın arkasından konuştuğunuz zaman onun hakkına girmiş olursunuz. bitti.

her birey kendine çeki düzen verse devletler de işgal, yağma gibi büyük suçlar işlemez. "herkes kendi kapısının önünü süpürse bütün şehir tertemiz olur" derler ya, bu söz bu durumu da ifade ediyor. ama zor bu zor. çok zor! dünyada belki en çok konuşulan şey barış, kardeşlik, insan hakları ama insanoğlunun evrende varolduğu binlerce yılın sadece %15 civarında bir bölümü savaşsız geçmiştir. (hatırlayamadım sayıyı)

haa keşke hepimiz uysak, barış olsa kardeşlik olsa, dünya daha güzel olsa. biz yine de uğraşıyoruz tabi, rahat olun.
splash splash
somut temelleri 1789daki burjuva devrimi ile atılmıştır.aslında bu devrimin tamamen insan haklarını somutlaştırmak için yapıldığı söylenemez.o zamanlarda burjuva sınıfı, haklarını genişletmek ve güvence altına almak için bir hareket başlatmıştır.ancak bu hareketi tek başlarına başarıya ulaştırmaları zordur.bu yüzden bunu evrenselleştirmek için insan hakları kavramını kullanmışlar.böylece diğer sınıflardan olan halkı da arkalarına alıp bu devrimi gerçekleştirmişler(kısaca milleti gaza getirmişler..).aslında insan haklarının gerçek manada somut hale gelmesi ikinci dünya savaşı zamanlarına denk geliyo.gerçi şu zamanda bile insan haklarının tam anlamıyla güvence altında olduğu bir yer ismi zikretmek ne yazık ki pek de mümkün değil..
zaknafein zaknafein
ülkemizde herhangi bir platform oyunundaki haklardan az olan haklardır.örneğin bir super mario , bir super frog daki kadar bile hakkımız yok malesef...
dita dita
insan haklari evrensel bildirisine göre:
madde 1: bütün insanlar hakları ve onurları eşit ve özgür olarak doğarlar. akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik duyguları ile davranmalıdırlar.

madde 2: herkes, ırk, renk, cins, dil, din, siyasal veya diğer bir inanç, ulusal ya da toplumsal köken, servet, doğuş ya da herhangi başka bir durumdan dolayı ayrıma uğramadan, bu bildiride ilan olunan hak ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahiptir.

dahası, insanlar arasında, uyruğu bulundukları ülkenin ya da bölgenin, bağımsız veya bağımlı, özerk ya da herhangi bir biçimde kısıtlı oluşuna bakılarak; o ülkeye ya da bölgenin siyasal, hukuki veya uluslararası konumundan dolayı ayrım yapılamaz.

madde 3: yaşam, özgürlük ve kişisel güvenlik her insanın hakkıdır.

madde 4: hiç kimse kölelik ya da kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü biçimi ile yasaktır.

madde 5: hiç kimseye işkence ve zulüm uygulanamaz, insanlık dışı ya da onur kırıcı biçimde davranılamaz, ceza verilemez.

madde 6: herkes, nerede olursa olsun, hukuki kişiliğinin tanınması hakkına sahiptir.

madde 7: yasalar önünde herkes eşittir ve yasaların koruyuculuğundan eşit olarak faydalanma hakkına sahiptir. bütün insanların bu bildiriye aykırı her türlü ayrımcı uygulamaya ve böyle bir ayrıma özendirici her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.

madde 8: her insanın, kendisine yasalarla tanınan temel haklara aykırı uygulamalar karşısında, hak ve hukukunun fiilen korunması için, bu işle görevli ulusal mahkemelere başvurma hakkı vardır.

madde 9: hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, alıkonamaz veya sürgün edilemez.

madde 10: herkes, haklarının, sorumluluklarının ya da kendisine yönelik, cezayı gerektirir herhangi bir suçlamanın açıklığa kavuşturulmasında, davasının, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde hakkaniyetle ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir.

madde 11: bir suç işlemekten sanık her insan, savunulması için kendisine gerekli bütün koşulların sağlanmış bulunduğu açık bir yargılama ile, yasalar uyarınca suçlu olduğu kanıtlanmadıkça suçsuz sayılır.

hiç kimse, işlendikleri sırada ulusal ya da uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan fiillerden veya ihmallerden ötürü mahkum edilemez. bunun gibi, suçun işlendiği sırada uygulanan cezadan daha şiddetli bir cezaya çarptırılamaz.

madde 12: hiç kimsenin özel hayatına, ailesine, konutuna ya da haberleşme ve yazışmalarına keyfi olarak karışılamaz, şeref ve ününe sataşılamaz. herkesin bu tür sataşma ve karışmalara karşı yasalarla korunmaya hakkı vardır.

madde 13: herkesin herhangi bir devletin toprakları üzerinde serbestçe yolculuk etmek ve yerleşeceği yeri seçmek hakkı vardır. her insanın kendi ülkesi de içinde olmak üzere, herhangi bir ülkeyi terketmeye ve yeniden dönmeye hakkı vardır.

madde 14: her insanın zulüm karşısında, başka ülkelere sığınmaya ve bu ülkelerde sığınmacı işlemi görmeye hakkı vardır. bu hak, siyasal olmayan suçlar veya birleşmiş milletler ilke ve amaçlarına aykırı faaliyetlerden dolayı açılan kovuşturmalar halinde ileri sürülemez.

madde 15: her insanın bir ülkenin vatandaşı olma hakkı vardır. hiç kimse keyfi olarak vatandaşlığından ya da vatandaşlığı değiştirmek hakkından yoksun bırakılamaz.

madde 16: evlilik çağına varan her erkek ve kadın, ırk, vatandaşlık ya da din bakımından hiçbir sınırlama ile karşılaşmaksızın, evlenmek ve yuva kurmak hakkına sahiptir. kadın ve erkek, evliliğin kuruluşu, devamı ve sona erdirilişinde eşit haklara sahiptirler.

evlilik ancak evlenecek kişilerin özgür ve kesin istekleri ile kurulabilir.

aile toplumun temel unsurudur; toplum ve devlet tarafından korunmak hakkına sahiptir.

madde 17: her insanın tek başına ya da başkaları ile birlikte mal ve mülk edinme hakkı vardır. hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılamaz.

madde 18: her insanın düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. bu hak, din ya da inanç değiştirme özgürlüğünü, din ya da inancını tek başına ya da topluca, açık veya özel biçimde, öğretme, uygulama, ibadet ve ayinlerle açığa vurma özgürlüğünü de kapsar.

madde 19: her insanın, düşüncelerini özgürce açıklamaya hakkı vardır. bu hak, düşüncelerinden ötürü rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmadan bilgi ve düşünceleri, her türlü araç ve yollarla aramak, elde etmek ve yaymak hakkını gerektirir.

madde 20: her insan barışcıl amaçlarla toplanma ve dernek kurma ve bir derneğe katılma hakkına sahiptir. hiç kimse bir derneğe katılmaya zorlanamaz.

madde 21: her insanın doğrudan doğruya ya da serbestçe seçtiği temsilcileri aracılığı ile ülkesinin yönetimine katılma hakkı vardır. herkesin, ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkı vardır. iktidarın gücünün tek kaynağı halk iradesidir. bu irade, genel ve eşit oy hakkına dayalı, belli aralıklarla tekrarlanan, gizli oylama ya da serbestliği sağlayacak benzer bir yöntemle yapılan dürüst seçimlerle ortaya konur.

madde 22: her insanın, toplumun bir üyesi olarak, sosyal güvencesi, şahsiyetinin serbestçe gelişmesi ve onuru için zorunlu olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakları vardır. bireyler, her devletin, kuruluşları ve kaynakları gözönüne alınarak ortay konacak ulusal çabalar ve uluslararası işbirliği yoluyla bu haklarından yararlanırlar.

madde 23: her insanın çalışmaya, mesleğini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizliğe karşı korunmaya hakkı vardır. herkesin, hiçbir ayrım yapılmaksızın eşit iş karşılığında eşit ücret hakkı vardır. çalışan her insanın kendisine ve ailesine insan onuruna yakışır bir yaşam sağlayacak ve gerekirse sosyal güvencelerle de tamamlanacak adil ve yeterli bir ücrete hakkı vardır. herkesin çıkarlarının korunması amacıyla sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır.

madde 24: her insanın dinlenmeye, eğlenmeye, özellikle çalışma süresini akla uygun sınırlar içinde tutmaya ve belli aralıklarla ücretli tatillere hakkı vardır.

madde 25: her insanın, yiyecek, giyecek, konut, sağlık hizmetleri ve gerekli toplumsal hizmetler de içinde olmak üzere; kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahını sağlayacak uygun bir yaşam düzeyine hakkı vardır. işsizlik, hastalık, dulluk, ihtiyarlık ya da geçim olanaklarından iradesi dışında yoksun kaldığı diğer hallerde sosyal güvence hakkına sahiptir. anneler ve çocuklar öncelikle özen ve yardım görmek hakkına sahiptirler. bütün çocuklar evlilik içinde ya da dışında doğsunlar, aynı toplumsal güvenceden yararlanırlar.

madde 26: her insanın eğitim görme hakkı vardır. eğitim parasızdır, hiç olmazsa ilk ve temel eğitim evresinde böyle olmalıdır. ilk öğretim zorunludur. teknik ve mesleki eğitimden herkes yararlanabilmelidir. yüksek öğrenim herkese, yeteneklerinin ve başarılarının elverdiği ölçüde tam bir eşitlikle açık olmalıdır. eğitim, insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının güçlenmesini amaçlamalıdır. bütün uluslar ırk ve dinler arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve birleşmiş milletler'in barışın korunması yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir. anne ve babalar, çocuklarına verilecek eğitimin türünü seçmek hakkına sahiptirler.

madde 27: her insanın toplumun kültürel yaşamına serbestçe katılmaya, güzel sanatlardan zevk almaya, bilimsel ilerlemeden ve bunun nimetlerinden pay almaya hakkı vardır. her insanın, sahibi bulunduğu her türlü bilimsel, edebi ve sanatsal yapıttan doğan manevi ve maddi çıkarlarının korunması hakkı vardır.

madde 28: her insanın, işbu bildiride açıklanan hak ve özgürlüklerin tam anlamıyla uygulanmasını sağlayacak bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır.

madde 29: her insanın, şahsiyetinin serbest ve tam gelişmesinin ancak içinde yaşaması ile mümkün olduğu topluma karşı ödevleri vardır. her insan, hakları ve özgürlüklerinden yararlanırken, sadece, başkalarının da hak ve özgürlüklerinin tanınması ve korunması amacıyla; ahlak, kamu düzeni ve genel refahın, demokratik bir toplum yapısındaki haklı gereklerini karşılamak için, ancak yasanın koyduğu kısıtlamalara tabidir. bu hak ve özgürlükler hiçbir surette birleşmiş milletler'in amaç ve ilkelerine aykırı olarak kullanılamaz.

madde 30: bu bildirinin hiçbir hükmü, içinde ilan edilen hak ve özgürlüklerin, bir devlet, zümre ya da kişi tarafından yok edilmesini savunmaya, veya bunu fiilen gerçekleştirmeye hak verdirir biçimde yorumlanamaz.
1 /