instela kuralları

1 /
wondrous wondrous
instela'nın kurallarını içeren aşağıdaki metin hala tartışma ve geliştirme aşamasındadır. hakkındaki her türlü görüş dikkate alınacaktır.

--

bölüm i.

genel esaslar


madde 1. instela tüm internet kullanıcılarının katılımına açık, kişilerin deneyim, bilgi, düşünce ve duygularını belli başlıklar altında ifade ettikleri bir internet topluluğudur.

madde 2. instela, bu metinde belirlenen esaslar doğrultusunda topluluk üyelerinin demokratik katılımı prensibiyle yönetilir. bu metinde yer almayan hiçbir kural instela yönetimine esas oluşturamaz, hiç kimse yetkilerini keyfi kullanamaz ve bu metinde belirtilmeyen hiçbir hata için üyelere yaptırım uygulanamaz.

madde 3. instela'da yayınlanan içeriklere "giri" adı verilir. giriler başlıklar altında organize olmuş, altında bulunduğu başlığı açıklayan, örnekleyen, tek başlarına anlam ifade etmesi zorunluluğu olan, aynı başlıktaki kendi girisi dışındaki başka girilere fiziksel referans içermeyen bağımsız gönderilerdir.

bölüm ii.

üyeli̇k

madde 4. instela üyeliği 18 yaşından büyük tüm internet kullanıcılarına açıktır. üyelik kişiye özeldir ve başkasına devredilemez. instela üyelerinden bu metinle belirlenmiş topluluğun kurallarına ve diğer topluluk üyelerine saygılı olması, topluluğun düzeni için gereken özeni göstermesi beklenir. her yeni üye "çaylak" seviyesinde bazı site özellikleri kısıtlı olarak instela'yı kullanmaya başlar, bölüm v.'te belirtilen esaslara göre kazandığı puanla bazı özellikleri kullanmaya hak kazanır. her üyenin sitede yaptığı faaliyetler bölüm v.'te belirtilecek esaslara göre bu üyenin puanını belirler ve üyeler bu puanlara göre bazı yetkilere sahip olurlar.

madde 5. üyeliği sonlandırma hakkı yalnızca moderatörlere ve kullanıcının kendisine aittir. instela kurallarına aykırı içerik üretmekte ısrarcılık, diğer üyelerin kişilik haklarına saldırı üyeliğin sonlandırılması sebepleridir.

madde 6. her gerçek kişinin yalnızca tek bir üyeliği olması beklenir. birden fazla üyeliği olan kullanıcıların tüm üyelikleri sonlandırılabilir.
bölüm iii.

i̇çeri̇k kurallari

madde 8. giriler altında bulundukları başlığın ihtiva ettiği anlam ile ilgili olmak kaydı ile; bu başlığı tanımlamalı, örneklendirmeli, yorumlamalı, soru şeklinde bir başlıkta ise başlığı cevaplamalıdır.

madde 9. başlık altındaki diğer girilere doğrudan cevap vermek, diğer üyelerle giriler aracılığıyla sohbet etmek yasaktır. bu kurala uygunluk için aranan kriter, ilgili girinin başlıktaki diğer giriler silinmiş olduğu durumda dahi halen anlam ihtiva edip etmeyeceğidir. bu tür içerikler için, giri sahibi özel olarak girilerine yorum yapılmasını engellememişse, giri altına yorum yapılması gerekir.

madde 10. her üye girileri altında yapılan yorumları modere etmekle yükümlüdür. bu sorumluluğu taşımak istemeyen üyeler girilerine yorum yapılmasını engelleyebilirler. instela yönetimi yorumlara müdahale etmeme hakkını saklı tutar. yorumların hukuki sorumluluğu yorumu yazan üyeye aittir.

madde 11. belli bir süre aynı başlık altında veya birden fazla başlık altında birbirini tekrarlayan, anlamsız giriler yazmak yasaktır.

madde 12. üçüncü şahıs ve kurumların her türlü hukuki haklarını zedeleyebilecek giriler, kişisel iletişimin izinsiz ifşası, nefret suçu, paylaşılması yasal olmayan link ve içerikler, telif haklarını ihlal edebilecek içerik ve diğer türkiye cumhuriyeti yasalarına aykırılık oluşturabilecek giriler, pornografik içerik taşıyan görsel ve videolar yasaktır.

madde 13. kurallara aykırılık içeren giriler moderatörler tarafından re'sen veya şikayet üzerine, editörler tarafından ise şikayet üzerine silinebilirler.

madde 14. önceki maddelerde sayılan kurallara aykırılık taşıyan giriler yayından kaldırılarak yazarına haber verilecek ve yazarın ilgili hataları düzelterek giriyi tekrar yayınlamasına yönelik imkanlar sağlanacaktır.

madde 15. instela kurallarına birden fazla ve yeterli sayıda kez aykırı davranan üyeler açıkça ilan edilecek kriterlere göre otomatik olarak çaylaklık konumuna geri getirilebilirler. bu durumdaki üyeler çaylaklık tarihinden sonra en az 10 giri yazdıkları durumda hesapları tekrar gözden geçirilerek çaylaklık konumundan geri çıkarılabilirler.

madde 16. duyurular bölümü yasalara aykırı olabilecek durumlar ve arabirimin kötüye kullanılmasını denetlemek amacıyla denetime tabi tutulacaktır.

madde 17. önceki maddelerde sayılan kurallara aykırılık taşımayan ancak bakınız hatası, silinen girilere referans içeren veya buna benzer teknik sorunlara sahip giriler silinmez ve bunların hatalarının giderilmesi için gereken imkanlar sağlanarak bu gibi girilerin topluluğa geri kazandırılmasına çaba gösterilir. başlık-giri uyumsuzluğu gibi küçük değişikliklerle kurallara uyumlu hale getirilebilecek giriler de bu uygulamaya dahildir.

madde 18. instela'da yapılan her türlü moderasyon işlemi herkesin görüntüleyebildiği moderasyon günlüğünde yayınlanır.

bölüm iv.

moderasyon

moderatörler

madde 19. instela'da bulunan tüm yönetim yetkilerine sahip kullanıcılara "moderatör" adı verilir. moderatörler madde 18 ve sonraki ilgili maddelerde belirlenmiş usul ve esaslara uygun şekilde instela editörleri arasında demokratik oylamayla seçilirler. moderatörlük, yazarların sitedeki kullanıcı deneyimlerini olumsuz etkileyen, özel durumlarda başvurabilecekleri bir üst makamdır. bu birim, sitenin işleyişinden, yazıların editöryal denetiminden bağımsız olarak, kullanıcı deneyimine odaklanmış bir merciidir. bu birim, instela.com sitesi hak sahipleri, yazılım geliştiricileri ve sistem/veritabanı yöneticileri ile iletişime geçmek için bir aracı ve editörlerin işlemleri ile ilgili itiraz mercii konumundadır.

madde 20. toplam moderatör sayısı instela'ya kayıtlı her 10.000 kayıtlı kullanıcı için bir adet olacak şekilde tespit edilir. hesaplama yapılırken toplam kullanıcı sayısının 10.000'e bölünüp bir sonraki tam sayıya yuvarlanarak seçilecek moderatör sayısı tespit edilir. instela'ya kayıtlı üye mevcudunun herhangi bir şekilde daha az moderatör gerektirecek sayıya düşmesi halinde bile seçilmiş moderatörler görevlerine devam ederler.

madde 21. moderatörler aşağıdaki usul ve esaslara göre seçilirler:

her editör moderatörlük seçimi için otomatik olarak adaydır. seçimde yer almak istemeyen editörler bunu seçim öncesi bildirirler.
aday listesinin yayınlanmasını takip eden 7 günlük propaganda süresinde aday editörlerin neden iyi bir moderatör olabileceğine dair kendilerini oy verecek üyelere anlatmaları beklenir. editörlere ait tüm istatistikler yayınlanacak, seçim sayfasında adaylar diğer üyelerle serbestçe iletişime geçebilecektir.
7 günlük propaganda sürecinin sonunda 4 günlük ilk tur oylama başlar. en az 500 puana sahip üyeler istedikleri kadar aday için olumlu veya olumsuz oy verirler. i̇lk turun sonunda en yüksek oya sahip alınacak moderatör sayısının 3 katı kadar aday, seçimden çekilmedikleri takdirde, ikinci tura katılırlar.
i̇kinci tur oylama 4 gün sürer. 4. günün sonunda en yüksek oyu alan adaylar moderatör seçilmiş sayılırlar ve göreve başlarlar.
bu maddede belirlenen seçim süreci boyunca oylar gizlidir ancak seçim sonucunda oylamalara ait detaylı istatistikler herkese açık şekilde yayınlanır.

madde 22. moderatörlerin yetkileri aşağıdaki gibidir:

1. tüm editör yetkilerine sahiptir.
2. i̇letişim'e gelen mesajları görüntüleyebilir.
3. tüm üyelere ilgili arabirim aracılığıyla duyuru yapabilir.
4. moderasyon içi iletişim paneline erişebilir, buradan diğer moderatörler ve instela.com hak sahibi ekip ile iletişim kurabilir.
5. yazarların tarihçesine bireysel not düşebilir.
6. yazarların tarihçesine düşülmüş bireysel notları görebilir.
7. girilerin artı ve eksi oylarını kimin verdiğini, girilerin düzenlenme tarihçelerini görebilir.
8. girilerin tarihçesine bireysel not düşebilir.
9. girilerin tarihçesine düşülmüş bireysel notları görebilir.
10. yazarların ayarlar kısmına yazdığı kişisel bilgileri (isim, e-posta, doğum tarihi, cinsiyet, şehir) görebilir.
11. yazarların bağlantı bilgilerini görebilir.

moderatörler instela'nın iç yönetimiyle ilgili kural değişikliği gibi kararları madde 23'de belirtilen usule göre oylama sonucuyla belirlerler.

madde 23. moderatörler arasında yapılacak her türlü oylamalar, aksi başka bir maddede belirtilmedikçe, bir moderatörün teklifiyle açılır ve oylama süresi moderatörlerin salt çoğunluğunun aksi görüşü olmadıkça 3 gündür. kararların alınmış sayılması için moderatör sayısının 1/2'sinin katılımı, katılan moderatörlerin ise salt çoğunluğu aranır. oylamada eşitlik olması durumunda oylamaya katılan en eski üyenin oyu kabul edilmiş sayılır. oylamalar özel oylama arabirimi aracılığıyla gerçekleştirilir.

madde 24. moderatörlük görevi aşağıdaki hallerde sona erer,

3 ay boyunca hiçbir moderasyon işlemi yapmamış olmak veya oylamalara katılmamak.
instela üyeliğinden kendiliğinden ayrılmak.
en az iki moderatörün yapacağı teklif üzerine moderatörler arasında yapılacak moderatör sayısının en az 3/4'ünün katılacağı oylamada oylamaya katılan moderatör sayısının 3/4'ü tarafından görevden alınmak.

moderatörler kendi görevleri hakkında yapılan oylamalara katılamazlar. görevi sona eren moderatörler için hemen seçim yapılır.

edi̇törler"

madde 25. instela'da içerik yönetme yetkisine sahip olan üyelere "editör" ismi verilir. editörler, sitedeki kamuya açık durumda bulunan yazıların ve başlıkların içerikleri üzerinde işlem yapabilirler.

madde 26. 30000 puana sahip olan her üye editör seçilebilme hakkına sahiptir. bu puana ulaşmış her üye editörlerce otomatik olarak oylamaya tabi tutulur. oylamalar her ayın başında yapılır ve 4 gün sürer. oylama sonucu salt çoğunluğun olumlu oyunu alan üyeler editör seviyesine yükselirler.

madde 27. editörlerin yetkileri aşağıdaki gibidir:

1. başka bir üye tarafından yapılan şikayetleri değerlendirmek, şikayet edilen giriyi silmek
2. başlıkları düzeltmek ve birleştirmek.
3. silinen ve onaya gelen giriyi canlandırmak.
4. başlık kilitlemek, kilitli başlıkların kilidini kaldırmak.
5. önceden çaylak yapılmış hesabı onaylamak.
6. silinmiş girileri görebilmek.
7. editör forumuna erişerek diğer moderatör ve editörlerle fikir teatisinde bulunabilirler.
8. yeni editör seçiminde kullanmak üzere, ispiyoncuların başarı oranlarını ve diğer istatistiklere ulaşabilirler.
9. üyelerden gelen ve ortak havuza toplanan mesajları görebilirler ve bunları cevaplayabilirler.

madde 28. editörlerin şikayetleri değerlendirerek girileri silebilmesi için en az bir editörün onayı yeterlidir.

madde 29. editörlerin görevleri 3 ay boyunca işlem yapmadıklarında veya moderatörler tarafından alınan kararla sona erer. bu kararın alınması için moderatörlerin en az 1/2'sinin katılacağı oylamada 3/4 çoğunluk aranır. editörlüğü sona erdirilen editörler en az 6 ay tekrar editör seçilemezler.

iii. şi̇kayet

madde 30. en az 20000 puana sahip üyeler girileri şikayet etme hakkına sahip olurlar.

iv. i̇çeri̇k gi̇zlenmesi̇

madde 31. tüm üyelerin daha kaliteli içeriklere ulaşabilmesi amacıyla yeterli sayıda üyenin gizlediği içerikler ve başlıklar tüm platform kullanıcıları için otomatik olarak gizlenebilecektir. instela yazılımı farklı görüşlerdeki içeriklerin bu sistemden olumsuz etkilenerek gizlenmemesi için gerekli algoritmaya sahip olacaktır.

madde 32. üyelerin takip ettiği kişilere ait olan içerikler otomatik içerik gizleme uygulamasından her zaman muaf tutulacak, takipçiler için her zaman görünür olacaktır.

bölüm v.

puanlama ve yetki̇ler

madde 33. puan sistemi, üyelerin çeşitli özellikleri kullanabilmesi için ölçüt kabul edilen, instela'da yapılan işlemlerden hareketle hesaplanan bir değerlendirme ölçütüdür. puanların hesaplama sistemi şeffaf olacaktır. puanlama yönteminde yapılacak değişikliklerle ilgili instela yönetimi haklarını saklı tutar.

bölüm vi.

çeşi̇tli̇ hükümler

madde 34. bu metin instela kuruluş tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

madde 35. bu metinde yapılacak değişiklikler için moderatör ve editörlerden oluşacak grubun en az 3/4'ünün katılacağı bir oylamada oylamaya katılanların en az 3/4'ünün onayı gerekir. oylama 4 gün sürecektir. i̇lk turda gerekli katılıma ulaşılamaması şartıyla 4 günlük ikinci tur oylamaya geçilir. i̇kinci tur oylamada yeter sayısı toplam moderatör sayısının 1/2'si olarak kabul edilecektir.

çeşitli maddelerde belirtilen minimum puan sınırlarını değiştirmede moderatörlerin kararı yeterli olacaktır.

bölüm vii.

geçi̇ci̇ hükümler

geçi̇ci̇ madde 1. instela''nın kuruluş tarihinde i̇tü sözlük'te moderatör ve editör yetkilerine sahip olan kişilerin bu yetkileri devam eder. ancak kuruluş tarihinde madde 24.a. ve madde 29'da belirtilen şartları sağlamayan moderatör ve editörlerin bu hakları düşer ve boşalan yerler için seçim yapılır.
1
ananas ananas
bölüm 3 madde 11'in açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. şayet "belli bir süre"den ne kastedildiği belirtilmezse, keyfi kullanım söz konusu olabilir.
kezbanın abisi kezbanın abisi
adam sanki 82 anayasasını baştan yazıyor havalara bak a.q
bölücü katalanların kökünü kurutmaya geliyorum instela, sevgilim...

tanım: yeni bir oluşumun kullanıcılar için koyulmuş kuralları.
melomania melomania
üşenmedim hepsini okudum, üstüne düşündüm. büyük bir merak içinde beklerken sormak istediğim tek bir soru var: yine böyle havalı statülerimiz olacak mı; tüketicinin erkan abisi, kurt teknik adam vs. gibi?
sayko kilır kes sesii fafafaa sayko kilır kes sesii fafafaa
kimisinin uygun kimisinin düzeltilmesi gerektiğini düşündüğüm kurallardır.ayrıca
moderatörlerin yazarların ismini cismini bilmelerinin gereksiz olduğunu düşünen bir tek ben miyim? belki kanlı bıçaklı olduğum biri,belki eski sevgilim,belki akrabam,belki sevgilim,belki babam...?
director director
belli bir limitin altında aylık giri yazan yazarların duyuru açmaması / cevap vermemesi sınırlaması getirilirse ne güzel olur dediğim kurallar.

herif haftada 3 tane giri giriyor, bütün duyurulara laf yetiştirme derdinde amk.
bitch please bitch please
okurken fenalık geçirten ama okuma hidayetine erdiğim kurallar bütünü.

itü sözlük yazarı olarak direkt olarak instela 'ya geçersek avantajlarımız ne olacak acaba?

geçiş ile ilgili hiç bilgi yok. itü sözlük adı bile geçmiyor yahu...
azwepsa azwepsa
aklıma gelen bir kaç şeyi paylaşmak isterim:

-madde 8'de soru başlıklardan bahsediliyor. buradaki ifadeye göre sözlük cemaatine soru sorabileceğiz. bunu normalde duyurulardan yapıyorduk. madde 16'dan duyuruların kalacağı anlaşılıyor. o zaman soru başlıkları hiç açmadan ayrı bir mecraya taşıma daha uygun olmaz mı? bu şunu düşündürüyor bana: soru cevaplama ile sözlük ayrı konseptler ve yollar. ancak sözlük hibrit olarak başlayıp kendi evrimini kendi yaşasın diye düşünülmüş. neden olmasın? ama itici ve gereksiz geldi.

- madde 17'de eften püften meselelerden giri silinmeyecek ama düzeltilmesi için yol açılacak deniyor. bu durumda düzeltme yapacak olan yazarın buna yanaşmaması ya da bir sebepten erişilemez olmazsı durumunda o giri hatalı haliyle kalacak mı?

- madde 27'de editör yetkileri arasında başlık kilitleyip açma görünüyor. editörler neye göre başlık kilitleyecek veya açacaklar?

- madde 31'de farklı görüşlerin gizlenmesini önleyecek bir algoritma olacağı söyleniyor. henüz hazır değil gibi geliyor kulağa. bu önemli bir konu. bu konuda farklı görüşü ortadan kaldırma/saklama konusunda garanti şart. bu insan faktörüyle mi sağlanacak? insan faktörü olacaksa ne şartlarla devreye girecek? bunu çok merak ettim.

- editör ve ispiyoncu ile ilgili sayı sınırı olacak mı?

- geçici maddede belirtilen seçim söz konusu olursa moderatörlere kim nasıl oy verecek? hepimiz sıfır puanla başlayacaksak insanlar ne ara moderatör oylayacak kadar puan kazanacaklar? belki bunun için şimdiden puanimiz hesaplanıp o puanla geçmemiz söz konusudur. bundan bahsediliyse de atladım demek.

- editör tanımı ile ilgili olarak yazıların da içeriği üzerinde işlem yapabilir deniyor. hop hop hooop. o ne demek ya? bunu bir netleştirin. giri içeriği üzerine işlem ne demek?

- editörlerin yanlış işlemleri nasıl değerlendirilecek?

- girilerimizin altındaki yorumların moderasyonu ne şekilde olacak? sadece yorum olsun-olmasin seçeneğiyle mi?

- puanlama sistemi nedir? nasıl işler?
1 /