ismet inönü 19 mayıs 1945 tören konuşması

sihirlimantar sihirlimantar
türk gençleri!
bugün sizinle toplanırken, bir daha, en güzel bayramımızı yapıyoruz. vatanın her bucağında yaşlılar, yeni nesillerimizin ümitle dolu neşeleri içinde, vatanın ferah ve gürbüz geleceğini görüyorlar. temiz yüreklerinizin pervasız coşkunluklarıyla, yorulmuş gözlere fer ve yıpranmış iradelere taze can veriyorsunuz. bayramınız, en kıymetli günümüzdür.
bu yıl bayram, ufukları karartan bulutların dağıldığını gördüğümüz günlerin içinde geldi. insanlığın başına belâ kesilen ters anlayışlı kimselerin zulmünden kurtuluş, bütün insanlık için büyük bir başarıdır. masum insan kütlelerinin yeniden fikir ve ahlâk istibdatlarına uğramamaları için herkes ve her millet tedbirler aramakla meşguldürler. eğer milletler yakın senelerde geçirdiğimiz felâketlerden ders alacak bir seviyeye erişmişlerse, gelecek için milletleri birbirleriyle iyi geçinir cemiyetler haline getirmenin çaresini bulacaklardır. insanların ve milletlerin birbirlerinin düşüncelerine ve varlıklarına saygı ve hoş görme duyguları göstermeleri, bulunacak başlıca çaredir. bunu görüp kabul edecek kadar bugünkü cemiyetler ilerlemiş iseler, geçmiş felâketler istifadesiz kalmayacaktır.
türk milleti yeni bir çalışma devrine giriyor. ileri bir insan cemiyeti olmanın maddi şartlarını, hele manevi vasıtalarını mümkün olduğu kadar çabuk olarak tamamlamak için durmadan hamleler yapmak ödevindeyiz. cemiyetimizin ana meselelerini çözmek için, harbin dar senelerinde gösterdiğimiz gayretleri arttırarak devam ettireceğiz. ana meselelerimizin başında köylü topluluğunun kalkındırılması ve ilerletilmesi gelir. cumhuriyet, köy meselesini, ilk günden beri, iyi dileklerle karşılamıştır. bir çok denemelerle köylü meselelerini kavramağa ve bütün olarak ele almağa çalıştık. türlü tedbirlerin en ilerisinde, köyde ilk öğretimi gördük. şimdi, bu meselenin hazırlık devrini geçirmiş ameli verim devrine girmiş bulunuyoruz. ufak büyük, dağınık toplu, her köyde, bütün gayretlerimizi harcayarak, işlikli ilkokullar kurmağa başladık. bu çalışmayı, işlerimizin ehemmiyetlisi ve zevklisi sayıyoruz. memleketin köylüsünden ve aydınından gördüğümüz karşılık, çok cesaret vericidir. binlerce okulları bir sene içinde meydana gelmesi, bütün vatanseverlerin ortak hazzı ve iftiharı olmuştur.
az senelerde bu davayı temelinden başarabileceğimize kesin olarak güveniyoruz. köylerde kurmağa çalıştığımız bölge okulları da bilgiyi ve tekniği kuytu vatan köşelerine yayacak teşebbüslerimizdir. bölge okullarının ilkokullar ile aynı zamanda meydana gelmesi, ilk öğretimle bezenecek köylerin, aynı emekler ve zamanlar içinde daha ileri ve daha yapıcı bir cemiyet olmasını sağlıyacaktır. köylerde sağlık işlerinin düzenlenmesi için, ebe ve sağlık memurlarıyla, esaslı bir tedbire baş vurulmuştur. bundan sonra bütün köyleri devamlı doktor bölgelerine bağlayarak, temelli sağlık ağlarıyla kaplamak devrine gireceğiz. topraksız köylüye işliyeceği toprağı kendi malı olarak temin etmek, bugün başarmak üzere olduğumuz bir teşebbüstür. bundan da, türk milletinin ileri ve kudretli olması için büyük ümitler besliyoruz. işleyen köylünün bütün emeğinden ve kazancından tamam olarak kendi ailesinin faydalanması ve kendi öz toprağını verimli ve bayındır kılması, türk milletinin son yirmi sene içindeki hayırlı inkilapları arasında en üstte göze çarpan parlak eserlerden biri olacaktır. (sürekli alkışlar.) asırların fena geleneği olan bir toprak sistemi, hür insanların yaşadığı yeni ve ileri [bir] sisteme çevrilmek üzeredir. cumhuriyet, toprak dağıtımı ile beraber donatım işlerini de düşünmüştür. köylü kalkınması büyük davasının içine daldıktan sonra, ihtiyacın göstereceği yeni tedbirleri, iktidarımızda olan bütün vasıtalarla, durmadan temin etmeğe çalışacağız.
vatanda endüstrinin gelişmesini sağlamayı, medeni bir millet olmanın temel şartlarından sayıyoruz. kömürü, demiri, kromu, bakırı olan bir memleketin endüstri kurmaması imkansızdır. az ölçüde meydana getirebildiğimiz eserlerin, harp yıllarında eskisine nazaran bize ne kadar kudret verdiğini yakından denemiş bulunuyoruz. hesapsız ihtiyaçlarımızı giderebilmek için, endüstrileşme hareketlerine, gücümüzün yettiği hızla, devam edeceğiz. bu işte de en kıymetli çare, bilgi ve öğretim meselesidir. onun için harp yıllarında da, teknik öğretimde aldığımız oldukça geniş teşebbüsleri bundan sonra daha ziyade genişleteceğiz. öyle sanıyoruz ki, endüstride maddi vasıtalara olan ihtiyacı temin etmekten, öğretim ve uzmanlık işlerinde başarılar elde edilmesi daha zor ve daha ehemmiyetlidir. onun için, milletimizi teknikçi olarak yetiştirme, ilk basamağından yüksek derecesine kadar her sahayı kaplıyan şekliyle, en kıymetli amacımız olacaktır.
türk gençleri!
memleketimizin siyasi idaresi; cumhuriyetle kurulan halk idaresinin her istikamette ilerlemeleri ve şartlarıyla, gelişmeğe devam edecektir. harp zamanlarının ihtiyatlı tedbirlere lüzum gösteren darlıkları kalktıkça, memleketin siyaset ve fikir hayatında demokrasi prensipleri daha geniş ölçüde hüküm sürecektir. en büyük demokrasi müessesemiz olan büyük millet meclisi, ilk günden itibaren idareyi ele almış ve memleketi demokrasi yolunda mütemadiyen ilerletmiştir. büyük meclisin şimdiye kadar parlak bir surette ispat ettiği hakikat; halk idaresinin memleketi serbest düşüncelere ve hürriyet hayatına alıştırıp eriştirmesi ve geçmişte olan otoriter idarelerden daha kuvvetli olarak vatanda anarşiyi ve sözü ayağa düşürmeyi kaldırması olmuştur. büyük meclis, az zaman içinde büyük inkılâplar geçirmiş bir memleketin, sarsıntılara uğramadan, daha ziyade ilerlemesini temin edecektir. harp yıllarında biz de, bir çok memleketler gibi, fena hastalıklar geçirdik. yabancı propagandaları ve yabancı fikirler bizde de yuvalar bulmak istidadını gösterdi. harp zamanlarının haksız kazanç hırsları memlekete çok ıstırap çektirdi. yabancı siyasetlerin inip çıkışları, bazı kimselerde kötü taklit hevesleri uyandırdı. bütün bu fenalıklara karşı, türk milleti kendi varlığını dikkat ve metanetle korumuştur. harp kazançlarının kirleri ise, hiç bir suretle, idare ve iktidar başında bulunanlara bulaşmamıştır.
türk milleti, ikinci cihan harbinde siyasi ve manevi bakımdan, temiz ve başarılı bir imtihan geçirmiştir. büyük millet meclisinin kudretli elinde olan millet idaresi, demokrasi yolunda olan gelişmesinde devam edecektir.
türk gençleri!
bugün bana uzak sınır boylarımızdan aziz toprakları, türk bayrağı ile beraber armağan ettiniz. vatanın özü sayılabilecek olan türk bayrağı ve sınır toprağı armağanınızı, ateşli yürekleriniz ve gürbüz ellerinizle koruyacağınıza güveniyorum. (sürekli alkışlar.) bu güvencin heyecanlı sevinci ve engin iftiharı içindeyim. büyük atatürk'ün insanlık ve vatanseverlik ülküsünde yolunuz daima açık ve aydın  olsun!

kaynak: www.ismetinonu.org.tr