izmir iktisat kongresi

zeus zeus
1923 yılı içerisinde gerçekleşen kongredir..yeni kurulmuş türkiye cumhuriyetin ekonomisinin temelleri ve ilkelerini simgeleyen bir kongredir..17 şubat-4 mart arasında kısıtlı imkanlar ile gerçekleştirilen bu kongreden çıkmış olan 8 önemli madde sayesinde belki bugünleri görebildik..

1.) hammaddesi ülkemizde bulunan sanayi kolları kurulmasına yardım edilecek (kağıt, dokuma vb.)..
2.) artık küçük imalethanelerden ve küçük dükkanlardan vazgeçilip büyük fabrikalar ve büyük şirketlerde üretim yapılacaktı..her ne kadar kısa süreli karı engellemiş olsak da, geleceğe yönelik uzun süreli gelir kaynağı yaratmak temel esastı..
3.) devlet; ekonomik görevleri olan bir organ haline gelecekti..özel sektöre öncelik sağlayarak sanayinin kurulmasında ön ayak olacaktı..lakin özel sektörün kurmadığı sanayiye el atacaktı..
4.) devlet; banka kurarak özel sektöre kredi verecekti..
5.) yabancı tekellerden vazgeçilecekti..
6.) yol ve taşıma çok önemli idi; bundan dolayı ülkeyi en yakın sürede en mantıklı ulaşım imkanı olan demiryolları ile örülecekti..
7.) aşar vergisi kaldırılacaktı..bu bir nevi tarım ile uğraşanlar için teşvik fonu gibi bir şey olmuştu
8.) işçiye sendika hakkı tanınacaktı..
one2one one2one
yeni kurulacak olan türkiye cumhuriyeti'nin ekonomik sistemini belirlemek ve ekonomiye ışık tutmak, ulusal mücadelemiz sırasında ankara temsilcileriyle sağlıklı ilişkiler kuramayan istanbul ve izmirde ki sermaye sahipleriyle ankara temsilcileri arasında iş birliği sağlamak, ulusal mücadeleyi yöneten askeri ve siyasal çevrenin ekonomik olarakta yanında olduğumuzu göstermek ve kapitilasyonların devamını isteyenlere ulus olarak hayir demek ve batı avrupa ülkelerine liberalizmden sosyalizme dönülmeyeceği konusunda güvence vermek gibi amaçları bulunmaktadır.
sin şin sin şin
cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanacak olan türkiye ekonomi politikasının esasını teşkil etmiştir. kongrede alınan kararlardan iktisadi anlaşma kararları korumacı ve ithal ikameci bir sanayileşme politikasına dikkat çekmektedir. diğer kararlar ise ekonomi içinde faaliyette bulunan tüccar,sanayici,işçi,çiftçi gibi her kesimden üreticilerin desteklenmesi ve korunması amacıyla çıkarılmıştır.

kalkınmanın gerçekleştirilmesinde özel sektör seçilmiştir. kongrede alınan aşarın kaldırılması kararı yeni bir ekonomik yapının kurulması açısından büyük önem taşır. ayrıca bu kongreyle batılı ülkelere kapitalist bir düzenin kabul edildiği mesajı verilmiştir.

himayeci,milliyetçi ve özel teşebbüse dayalı bir iktisat politikası öngörülmüştür. iktisadi denetimin milli unsurlara geçmesini kolaylaştırıcı, ılımlı korumacılık politikası izlenmiştir. devlet bu dönemde özel girişimi destekleyici ve özel girişimin yeterli olmadığı yerlerde ekonomiye müdahale eden bir yapıdadır.

devletin özel girişimi desteklemesi kararıyla, birinci dünya savaşı koşullarında ittihat ve terakki tarafından savunulan ve uygulanan, devlet müdahalesiyle kalkınma ve burjuva kapitalist bir toplum yaratma politikası, yani milli iktisat görüşü geçerliliğini büyük ölçüde korumuştur. böylece yarı sömürgeleşme sürecindeki egemen kurumların tasfiyesi ile birlikte milli burjuva ya da müslüman türk iş adamları yaratma girişimi başlatılmıştır.
zsa zsa zsu zsa zsa zsu
17 şubat 1923'te gerçekleşen izmir iktisat kongresi'nin asıl amacı, milli bir girişimci sınıf yaratmaktır. kongrede tartışılan iki ana konu: ekonomik sistem ve türkiyenin ekonomisinin geleceğinin yabancı sermayeye anlatılmasıdır. bu kongrede ekonomide "devletçilik" ilkesi benimsenmiştir. amaç, devlet eliyle özel girişimci yaratılmasıydı. bu ilkenin benimsenmesinin nedeni ülkede özel sektörün yavaş gelişimidir. ayrıca bu kongrede "misak-ı iktisadi" onaylanmıştır. kongreden çıkan ana hedefler: koruyucu gümrük tarifeleri, özel girişime kolay ve ucuz krediler sağlanması ve sermayenin teşvikidir. kongreyi izleyen yıllarda bu amaçları gerçekleştirmek adına 1924 yılında türkiye iş bankası, 1925'te sanayi ve maadin bankası kurulmuştur. 1927 yılında da teşvik i sanayi kanunu çıkartılmıştır. 1930 sonrası devletçilik uygulamasının devam ettirilmesinin nedeni ise 1929- 1930 dünya krizleri ve endüstriyel dönüşüm çabasıdır.
orgomelih orgomelih
gazi m.kemal paşa,bu kongrenin önemini şu sözleriyle belirtmiştir:
'nasıl ki erzurum ve sivas kongreleri,kurtuluş savaşı'nın yöntemini belirlediyse,bu kongre de ekonomi politikamızı belirleyecektir.'
tam konuşmasını herkes-özellikle siyasetçiler- okumalıdır.
whisky whisky
kapitalizmin 2 temel sınıfından biri olan burjuvazinin devlet eliyle yaratılması konusunda karar alınmıştır. yani karma ekonomi diyorlar atıyolar, halis muhlis liberal ekonomi temellidir bizim ekonomimiz.

(bkz: kemal tahir)
(bkz: kurt kanunu)
mrsteacher mrsteacher
hakkında pek çok ciddi şey yazabilirim elbette ama pek havamda değilim şu an.

dikkat çekmek istediğim konu, ziyadesiyle gereksiz ve gayriciddi.

kasım ayında falan okuma yaparken şunu fark ettim.

madde 11: türkler hangi sınıf ve meslekte olurlarsa olsunlar, candan sevişirler.

gerçekten tam da böyle geçmiş bu madde. inanmayan varsa bakın kongre belgelerine.

demek ki neymiş? candan sevişmek bizde gelenekmiş.

hayır hangi candan sevişme sınıfsal farklılıkları görünmez hala getirir, hangi kafayla yazmışlar maddeyi anlaması zor.