kanuni mersiyesi

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
pandoranın email kutusundan
divan edebiyatı şairlerinden baki'nin kanuni'nin ölümü üzerine yazdığı terkibibent türünde mersiyedir, adı kanuni sultan süleyman mersiyesi olarak da geçer.

mersiyenin en güzel kısımlarından olan altıncı bendi şöyledir:

tiğın içürdi düşmene zahm-i zebanları
bahs etmez oldı kimse kesildi lisanları
gördi nihâl-i serv-i serefrâz-ı nîzeni
serkeşlik adın anmadı bir dahi banları
her kande bassa pâyı semendün nisâr içün
hanlar yolunda cümle revân etdi kanlan
deşt-i fenada mürg-i hevâ durmayub döner
tigın huda yolunda sebil etdi canları
şemşir gibi rûyı zemine taraf taraf
saldun demir kuşaklı cihan pehlivanları
aldun hezâr bütgedeyi mescid eyledün
nâkûs yerlerinde okutdun ezanları"
odaman nehapak
baki'nin bu mersiyeyi yazmasının asıl nedeni kanuni'nin ölümüne üzülmüş olması mı yoksa o öldükten sonra saraydaki itibarını yitirip,eski hayatına devam edemeyecek olması mı hala muammadır.
albus dıngledore
baki, sultan süleyman'ın ölümüne o kadar üzülmüştür ki, mersiyenin ilk bendindeki beyitlerin sonunda geçen "eng" kafiyelerini hıçkırık efekti vermek için kullandığı söylenir.

birinci bent

ey pây-bend-i dâm-geh-i kayd-ı nâm ü neng
tâ key hevâ/yi meşgale-i dehr-i bî-direng

an ol günü ki âhir olub nev-bahâr-ı ömr
berg-i hazana dönse gerek ruy-ı lale-reng

âhir mekânının olsa gerek cüra gibi hâk
devrân elinde irse gerek câm-ı ayşa seng

insân odur ki âyine veş kalbi sâf ola
sînende neyler âdem isen kîne-i peleng

ibret gözünde niceye dek gaflet uyhusu
yetmez mi sana vâkıa-i şâh-ı şîr-çeng

ol şeh-süvâr-ı mülk-i saâdet ki rahşına
cevlân deminde arsa-i âlem gelürdi teng

baş eğdi âb-ı tîğına küffâr-ı engerüs
şemşîri gevherini pesend eyledi freng

yüz yire kodu lûtf ile gül-berg-i ter gibi
sanduka saldı hâzin-i devrân güher gibi