milet

serafin serafin
anadolu'nun batısında, ege bölgesinde (klasik adı meander olan) 'büyük menderes nehrinin hemen ağzına yakın deniz kıyısında bir antik liman şehridir. şimdi aydın'in söke kazasında akkoy'un 5km. kuzeyinde ve balat köyü yakınında bir harebe halinde olup limanı büyük menderes tarafından doldurulduğu için yaklaşık 10km denizden içeride bir mevkidedir. miletos'un taş devrinden beri yerleşke olduğu bilinmektedir. fakat miletos ve etrafında bulunan adalarda taş devrinde yaşayanlar hakkında arkeolojik delil bulunmamaktadır ve bu ege denizi'nin sularının yükselemesine ve büyük menderes'in ağzının birkaç kere değişmesine atfedilmektedir. arkeolojik araştırmalarla elde edilen bilgilere göre ise miletos ilk olarak mö 3500-3000 yıllarında cilalı taş devri'ni yaşıyanların bir yerleşkesi olmuştur. bafa gölü dibinden alınan sondaj örneklemlerinde yapılan polen sayımlarına göre büyük menderes vadisinde miletos'tan daha içeride bulunan alanlarda yaprak döken ağaçlıklı çayırsal alanlar bulunmakta ve cilalı taş devri yerleşkeleri için hayvancılık yapmaya uygunluk sağlamaktadır. cilalı taş devri yerleşkelerinin su kaynaklarına yakın, stratejik olarak iyi korunabilecek (örneğin büyük menderes kenarında ve sahilde yüksek uçurumlu) mevkilerde ve ada kıyılarında bulunduğu, hayvancılık ve deniz ürünleri ile geçindikleri kabul edilmektedir. miletos'ta bronz devri arkeolojik kalıntıları mö 1900 civarında ticaret ile ele geçirilmiş olan girit, minos uygarlığı tarafından üretilmiş bronz eşyalar halinde görülmektedir. bundan çıkarılan sonuca göre, miletos bu devirde, anadolu'nun içleriyle ilişkilerle değil, ege denizi'nden gelen ilişkileri ile gelişmiştir. antik miletos şehrinin bulunma efsanesine göre şehrin ilk yaşayanları girit üzerinden gelmiştir. çok ünlü roma zamanında yaşamış (d. mö 63/64 – ö. ms 24) yunan geografyacısı strabon'a göre ephorus şunu bildirmiştir: miletos'un bulunduğu yere yakın, denizden epeyce yüksek bir tepe mevkinde ilk defa giritliler tarafından bir yerleşke kurulmuş ve bu onlar tarafından tahkim edilmiştir. eskiden lelegler tarafından yerleşilmiş olan ve onların elinde bulunan şimdiki miletos mevkindeki araziler üzerine, sarpedon eski giritliler tarafından kurulan şehirden getirdiği koloniciler ile yeni bir şehir kurmuş ve bu yeni kurulan şehir miletus anısına adlandırılmıştır.
diğer antik şehirlerin aksine olarak, miletos hakkında eski klasik tarihçiler ve coğrafyacılar şehrin kurulması hakkında daha renkli efsaneler anlatmamaktadırlar. miletos hakkında ilk yazılı arkeolojik kaynaklar geç bronz dönemi'ne ait olup bunlar hitit kaynaklıdır. bu yazılı belgeler miletos şehrinin o zamanlar bir hitit şehri olduğunu doğrulamaktadırlar. diğer taraftan, miletos şehrinin surlarının da diğer hitit surlu şehirler planına göre inşa edildiği gösterilmiştir. tarihi tesbit edilen miletos ismi geçen ilk yazılı belge miletos'un millawanda şehri adıyla hitit kralı olan ıı. murisili'nin vakanamelerinde bulunmaktadır. yaklaşık mö 1320de milliwanda şehri arzawa'lı uhha-ziti'nin isyanına destek göstermiştir. ıı. murisili generalleri olan mala-ziti ve gulla'ya milliwanda'ya hücum etmelerini emretmiş ve onların hücumu sırasında şehrin bazı kısımları yanmıştır. miletos'ta yapılan arkeolojik kazılarda söz konusu döneme ait tabakalarda büyük bir yangın olduğu açığa çıkarılmıştır. hitit boğazköy arşivlerinde miletos hakkında tarihleri tam olarak saptanamayan çivi yazısı vesikalar da bulunmuştur. bu vesikalarda miletos ismi değişik şekillerde (milawata, milwata) yazılmıştır.
manapa-tarhunta mektupları serisinde bulunan tawagalawa mektubuna göre milawatanın valisinin ismi atpa olup, bu vali ahhiyawa idaresi altındadır (ahhiyawanin miken yunan devleti olduğu sanılmaktadır). ayni mektuba göre atriya adlı bir şehir de atpa'nın milawata'daki idaresi altında bulunmaktadır. manapa-tarhunta serisindeki bir başka mektupta da atpa adı anılmaktadır. bu mektubun ilgilendiği ana olay birçok maceradan sonra milawata'ya gelen piyama-radu adlı bir eşkiya, atpa önünde manapa-tarhuntayı çok rencide eden sözlerle rezil etmiştir; bu mektubu yazan bundan şikayet etmektedir. bir hitit alt kralı piyama-raduyu milawanta'ya kadar kovalamış gelmiştir. tawagalawa mektubuyla bu eşkiyanın kendilerine verilip hatti hukukuna göre yargısının sağlanması istenmektedir.
ikinci seri ise milwata mektupları olarak miletos'u adlandırır. bu seriye göre hitit kralı ve ona bağlı olan bir luwi alt kralı (büyük olasılıkla mira'lı kupanta-kurunta) ile birlikte milwata üzerine bir sefer düzenlemişlerdir. bu milwata'nin miletos'un yeni hitit ismi olduğu kabul edilmektedir. bu mektubun devamına göre de milwata ve atriya o zaman hitit idaresine geçmiş bulunmaktadır. yunan eserlerine göre miletos'ta ilk yaşayanlar karialılar ve leleglerdir. homeros'un yazdığına göre troia savaşı sırasında miletos bir karia şehri idi. troia savaşının sonlarında pylos'ta bulunan iç kalede miletos'tan gelmiş "mil[w]atiai" asıllı kadın esirler bulunduğu da belirtilmiştir.
bronz döneminin sonunda ortaya çıkan denizden gelen kavimler (mısır'da hiksoslar) göçleri ile milet'in tekrar zarar uğradığı ve yanıp yıkıldığı bildirilmektedir.
yunan tarihsel karanlık çağlarında herakles oğullarının geri dönüşünden sonra efsane yazanlara göre yunanistan'dan anadolu'ya yeni koloniciler gelip yerlesmişler ve bunlar yunanca konuşan ionia halkını oluşturmuşlardır. miletos şehri efsanesine göre atinalı kodros'un oğlu neleus koloniciler başında miletos'a gelmiş ve miletoslu erkeklerin hepsini öldürerek onların karılarını alıp miletos'u bir koloni olarak yeniden kurmuşlardır. efsaneye göre miletoslu kadınlar bundan hoşlanmamış ve yeni kocaları ile bir masaya oturmamaya karar vermişlerdir.
antik yunan çağlarında bir bağımsız şehir olan miletos önce neleus soyundan geldiklerini iddia eden krallar tarafından idare edilmiş; mö 800'den sonra şehri idare eden aristokrat soylular olmuştur. mö 687'den itabaren şehrin idare şekli, tiran adı verilen tek olarak mutlak idareci, diktatörlere geçmiştir. miletos şehiri, anadolu'da on iki ion şehrinin kurmuş olduğu ionia birliği üyesi olduğu görülmektedir. mö 8. yüzyılda yapılan lelantin savaşları'a katılan ionia şehirlerinden biri miletos'tu.
kendisi bir koloni olarak kurulan miletos mö 6. yüzyılın ilk yarısında bir deniz imparatorluğu merkezine dönüşmüştür. miletos, karadeniz kıyısında, içinde trabzon, sinop ve kırım'ı da kapsayan, kendine bağlı 98 adet koloni kenti kurarak muhteşem bir güce ulaşmıştir.
klasik yunanistan daha yeni gelişmekte iken, ionia'da merkez durumundaki miletos, anadolu kıyılarında birdenbire bir sanat, ilim ve felsefe merkezi olarak parlamıştır. antik yunan medeniyetinin bilimde ilerlemesi miletos ekolu yoluyla başlamıştır. klasik çağların çok ünlü miletos asıllı tabiat alimleri arasında thales, anaksimenes, anaksimendros, ve hekataios sayılabilir. thales m.ö. 582'de güneş tutulmasını önceden hesaplayıp astronomi ve geometride yeni teoriler üretmiş; anaksimenes varoluşu açıklamaya çalışmış; anaksimandros tanrılara dayanmayan evrensel kanunları taşlara kazdırmış; hekataios corafyada üstünlük göstermistir. birbirine parallel ve birbirine dik sokaklardan oluşup bir ızgara gibi dikdortgen bloklar ortaya çıkaran yeni şehir planlama sistemi milet şehri planlamacısı hippodamos tarafından geliştirilmiş; milet'e uygulanmış ve sonra roma imparatorluğu'nun özellikle ordu merkezi ve ordu mensuplarının kurduğu koloni yeni şehirlerinde uygulanmıştır. miletos lydia'nın gelişmesi ile lydia kralı ile özel ilişkiye girmiş; fakat mö 547-546'da lydia kralı kroisos pers akhaimenid imparatorluğu'na yenilince pers idaresi altına girmiştir. mö 502'de naksos adasında başlayan perslere karsi ionia ihtilali'ne miletos tiranı aristagoras önce perslere yardım etmek üzere naksos adasına hücum etmekle başlamış; fakat bu adayı ele almada başarı kazanamayınca perslere karşı olan isyanın lideri olmuştur. persler bu isyanı çok şiddetle bastırmış ve miletos'i yakıp yıkıp ağır cezalandırmışlardır. bütün ionia ve yunanistan bunun acısını çekmiştir. örneğin bir yıl sonra atina'da bir yazar miletos'in zaptı adlı bir oyunu sahneye koymaya girişince, oyunun yazarı büyük kayıpları hatırlatma sucu ile para cezasına çarptırılmıştır.
mo 479'da yunanların perslere karşı mykale (samsun dağı) deniz savaşında galip gelmelerinden sonra yunanistan yarımadası ve ionia (bu arada miletos) tekrar pers nüfuzundan kurtulmuştur. bu dönemde miletos, atina devlet adamı perikles'in metresi olan yüksek sınıf hayat kadını aspasia'nın ve yunan edebiyatında çok açıksacık şakalarla ve hareketlerle dolu oyunlar yazarı olarak tanınan aristides'in doğum yeri olarak ün yapmıştır. ayni devirde miletos yeniden hippodamos şehir planlaması teorilerine göre inşaa edilmiştir. ama mö 403'ten sonra miletos tekrar pers idaresi altina girmiş ve mö 4. yüzyılda perslere bağlı olan karia satrapları tarafından idare edilmişlerdir. milet mo 304'te büyük iskender tarafından perslerin elinden alınmıştır. büyük ıskender'in ölümünden sonra mö 313'te antigones ve mö 301'de seleukosların eline geçmiştir. mö 188'de miletos şehri tekrar bağımsızlığını kazanmıştır. fakat mo 133'te pergamon'un son kralı ülkesini romalılara miras olarak verdikten sonra miletos bağımsiz kalmamış roma'ya bağlanmıştır.
roma'nin cumhuriyet ve imparatorluk devirlerinde miletos sehri merkezi bergama'da olan asia eyaleti'nin parçası olmuştur. günümüzde görülen kalıntılar daha çok roma dönemi'ne aittir. 15.000 seyirci alabilen tiyatrosu, anadolu'nun en büyük roma hamamı ve faustina hamamı, şaşırtıcı büyüklükteki agoralar (pazar yerleri) miletos'un görkemini gözler önüne serer.
hıristiyanlığı ana kitabı olan incil'in ahdi atik kitaplarında miletos'un ismi birkaç defa geçmektedir. tarsuslu aziz paul'un ms 57'de üçüncü misyonerlik seyahatinde st.paul'un miletos'ta liman anıtı önünde oturup ephesos'tan gelen ilk hıristiyan liderleri ile konuşup onlara orada veda ettiği bildirilir. st.paul daha sonra da ms 65/66'da miletos'u ziyaret etmiştir.
ımparator diocletianus'un ms 297'de yaptığı roma yörel idare reformlarına göre miletos şehri merkezi ephesos olan asiana diakos idaresine ve yine ayni şehir merkezli asya eyaletine bağlanmıştır. roma impartorluğu'nun uzun idaresi altında genel olarak eyalet merkezi olmayan şehirlerin önemlerini kaybettiği bilinmektedir. fakat miletos önemli bir liman şehri olduğu için bu sürec diğer asia eyaleti şehirlerine kıyasla çok daha yavaş olmuştur.
buyuk constantinus roma imparatorluğu'nu ikiye boldugu zaman miletos konumu nedeniyle doğu roma/bizans imparatorluğu idaresinde kalmıştır. hıristiyanligin resmi din olamasının büyuk constantinus ile kabulu ile konstantinopolis patrik'ine bağlanmıştır. miletos'ta bir hıristiyan psikoposluk kurulmuştur. miletos, bizans imparatorluğu içinde iken hem önemli idare merkezi olmadığı hem de limanının büyük menderes tarafından doldurulması dolayısıyla şehrin önemi gittikce azalmış ve şehir küçülmeye devam etmiştir. böylece şehir açık hava tiyatrosu arkasında bulunan palatia adı ile anılan bizans kalesi çevresine çekilmiştir.
11. yüzyıl sonlarında selçuklular anadolu'yu işgal etmeye başlamışlar ve türkmen göçmenler ege kıyılarına da yerleşmeye başlamışlardır. selçuklular zamanında miletos limanı yine venediklilerle ticaret için liman olarak kullanılmıştır. birinci haçlı seferi'nden sonra bizanslılar ege kıyılarını tekrar ellerine geçirmişlerdir.
selçukluların moğollara kösedağ savaşı'nda yenilip devletleri dağılmaya başladığında miletos'un menteşe oğulları eline geçtiği bilinmektedir.
sonunda osmanlilar eline gecen miletos limaninin kullanilmasi devamn ettigi bilinmektedir. 1494'te menteşe beyleri soyundan ilyas bey miletos'ta bir camii, medrese ve oluşan bir kulliye yaptırmıştır fakat liman dolmasiyla miletos terkedilmis sehir harabeleri bugun deniz kiyisindan 10km kadar icerde kalmistir. fakat yine de bir koy ismi olarak balat (palatia'dan alinma) koyu bulunmaktadır. miletos'ta ilk arkeolojik kazılar 1873'de fransız arkeolog olivier rayet tarafından yapılmıştır ve onu alman arkeologu theodor wiegand'ın yaptığı kazılar takip etmiştir. fakat kazılar devamlı yapılmamış; zaman zaman savaşlar ve diğer nedenlerle aksamıştır. şu anda miletos'ta kazılar almanya bochum'daki ruhr üniversitesi tarafından organize edilmektedir.
20. yüzyıl başında theodor wiegand arkeolojik araştırma ve kazılarına ait eserinde miletos'ta bulunan hellenistik ve roma dönemiden kalma eserler şöyle sıralanmıştır:
bouleuterion: şehir senatosu'nun toplantı salonu. 1.500 kişi alacak kapasitede.
kuzey agorası
güney agorası: bu pazar yerine girişte yapılmış olan giriş anıtı parçalarına bölünerek berlin'e taşınmıştır.
nymphaion: heykellerle bezenmiş mermerden üç katlı halk havuzu ve çeşmesi
batı agorası: athena tapınağı yanında
delphinion: apollon delphinios için tapınak ve sığınma yeri. şehrin ana tapınağı. bu tapınak- sığınak yüksek duvarla çevrilidir. ortasında helistik devirden kalan bir yuvarlak bir kahraman anısına anit-bina (heroon) bulunmaktadir
stadion: 230m uzunlukta 74m genislikte olup bir duzluk arazide sehrin en eski binalari uzerine etrafina kemerler kusaklar halinde uzerine seyirci oturma yerleri ile yapilmistir .
faustina hamamı: roma devrinde (ms. 161-180) de roma imparatoru marcus aurelius'un karısı faustina tarafından verilen para ile yapılmıştır.
diğer eserler de şöyle sıralanabilir:
roma hamami: mö 1. yuzyılda yapılmış; üstü açık atletik eksersizler için bir palaistra ve büyük bir avlu etrafında 5 büyük odadan ve bazı küçük odalardan oluşmaktadır.
tiyatro : 15.000 kişilik. mö 4. yuzyılda yapılıp; hellenistik devride genişletilmis ve şimdiki şekilini roma döneminde almıştır. 140m çapında bir yarim daire seklinde olup seyirci oturma yerleri bir tepenin güney tarafında olup tiyatronun üst katlarından şehirin 4 limanı da görülmekte; önünde 30m yükseklikte bir şimdi yıkık giriş ve sahne arkası ve ama şimdi tam olarak bir sahne yeri bulunmaktadır.
atena tapınağı: mö 5. yüzyılda yapılan bir ionik usulde tapınak ve anıttır. şehrin en eski binasıdır.
kutsal yol: bu sokak 100m uzunlukta ve tretuvarlar hariç 28m genişliktedir. kaldırım taşları roma imparatoru traian zamanında tamir görmüştür.
kutsal kapı: demir kapı olarak bilinmekte; şehir savunma kapısı olup kutsal yola açılmaktadır. mö 5. yüzyılda yapılıp roma imparatoru traian (ms. 98-117) zamanında restore edilmiştir.
liman anıtı: mö 31'de yapılan actium deniz savaşı anısınadır ve yarı balık yarı insan bir triton röliyefi halindedir.
diğer tapınma binaları: şehrin tarihsel önemini ve kozmoplit yaşamını gösteren çeşitli tarihi tapınma yerleri bulunmaktadır:
serapis: mısır'da ptolemaios hanedanının resmi dini olup eski mısır tanrılarını ve tapınma gelenek ve göreneklerini de içerlemektedir. mö 3. yüzyılda basilika planına göre yapılmış olup önünde üç sutunlu bir anıtsal kapı bulunmakta.
asklepios tapınağı. sağlık için tapinak. bouleuterion'un hemen sağında bulunan bina.
sinagog:liman anıtının kuzeyindeki iki küçük tepe arasındadır.
bizans kiliseleri:
roma hamamı güneyinde piskopos sarayı ve yanındaki bizans kilisesi.
delphinion yanında yüksek duvarları kısmen restore edilmiş bir bizans kilisesi.
nymphaion'nun hemen doğusunda geniş bir apsis ile üç iç yoldan oluşan bir büyük bizans kilisesi
ilyas bey camii: 1494'de menteşe beyi ilyas bey tarafından yaptırılmış olan külliyeden tek kalan parça. agora'dan 200 m, kutsal yol'dan 1km uzaktadır. tek minareli ve tek kubbelidir. mimberi ve mihrabı çok güzel işçilikle yapılmıştır. duvarlar ve taban mermerle kaplıdır. selcuk devleti çöküşü ile ortaya çıkan ufak beyliklerde islam-turk sanat anlayışının kaybolmadığına bilakis geliştiğine çok güzel göstergedir.
yirminci yüzyıl başlarında, yapılan theodor wiegand idaresindeki alman arkeolojik araştırma ve kazıları sonunda hemen hemen tümüyle güney agorasi için anıt şekilde olan miletos agora kapısı taş taş parçalara ayrılmış; taşlar almanya'ya taşınmış ve yapı yeniden birleştirilmiştir. ortaya çıkan bu şaşaalı antik eser berlin'de bergama müzesi'nde özel bir odada gösterilmektedir.
miletos'ta bulunan birçok eser yurtdışına (özellikle paris louvre müzesi'ne) götürülmüştür. istanbul arkeoloji müzesi'nde de miletos'tan çıkarılan bazı eserler bulunmaktadır. sonraki kazılarda çıkan diğer önemli eserler 1963'ten beri didim, aydın'da bulunan miletos müzesiinde saklanıp gösterilmektedir.
milet milet (klasik yunanca: μίλητος, milētos ve latince miletus) anadolu'nun batısında, ege bölgesinde (klasik adı meander olan) ' büyük menderes nehrin... wikipedia
dan dunne dan dunne
"mesela yolda "siz de kaya severlerden misiniz?" sorusuna muhatap kalabilir, hiç durmadan fotoğraf çekenleri görebilirsiniz. binlerce yıllık birtakım eşyalara dakikalarca bakanları, veya, bölgenin tarihiyle ilgilenmeyerek sadece ege'de günbatımını izleyip kendini doğaya bırakanları görebilirsiniz. her özelliğiyle milet ve bu antik bölge, kesinlikle gezilip görülmeye değer."

bir zamanlar sahilmiş: milet | dar kafalar sıcak bir ege gecesini didim sahilinde çadırda deliksiz bir uykuyla geçirdik. nefis bir ege kahvaltısından sonra ilk durağımız bir kehanet merkezi ... dar kafalar
ddmode ddmode
çoğumuzun teoremiyle tanıdığı tarihteki ilk filozof thales'in yaşadığı, fırsat bulduğum an gitmek istediğim antik kent.
tekil kişilik tekil kişilik
öyle bir söylenişi var ki,
sanki insana felsefenin başkenti burasıymış gibi geliyor.
millet kelimesi sanki burada milet antik kentinde türetildi ve dilimize de buradan iltihak etti.
tabi bu bir fantezi sadece.