muammer akkaş

1 /
sirgalahad sirgalahad
daha düne kadar cemaatçi ve ergenekoncu olmakla suçlanan savcı.

'büyük ağabey'e ergenekon sorgusu! | gazete vatan ergenekon savcısı muammer akkaş, agos gazetesi genel yayın yönetmeni hrant dink cinayetiyle ilgili olarak 'büyük ağabey' olarak tanınan erhan tunce... gazetevatan

şimdi birilerinin kahramanı oldu bu adam. ya kardeşim tayyip amcanız yıllardır sizin istediğiniz şeyi yapıyor: yargı içindeki cemaat yapılandırmasını temizliyor. teşekkür edeceğinize bu yaptığınıza bakın. ayıp ayıp!
bilgekaya bilgekaya
iki yıldır azamı gizlilik içinde yürüttüğü soruşturma hiçbir şekilde başına sızmamış, bırak sızmayı kimsenin haberi bile olmamışken malum şahıslar hakkında polise gözaltı emri verdiği anda nasıl olduysa soruşturması başına sızmıştır ve iddiaya göre sözkonusu köstebek kendisidir.

mevzuatımıza göre cumhuriyet savcıları gerekli gördükleri taktirde hiç kimseden izin ve onay almaksızın hukuka uygun olması kaydıyla soruşturma başlatıp ve bitirebilirler.

iki yıl delil toplayıp soruşturma yapacak hiçbir bilgi dışarı sızmayacak ama tam operasyon anında, işi bitirip öldürücü darbeyi vuracak öyle mi?
ceza muhakemesi usulü kanunu
cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri
madde 161 – (1) cumhuriyet savcısı, doğrudan doğruya veya emrindeki adlî kolluk görevlileri aracılığı ile her türlü araştırmayı yapabilir; yukarıdaki maddede yazılı sonuçlara varmak için bütün kamu görevlilerinden her türlü bilgiyi isteyebilir. cumhuriyet savcısı, adlî görevi gereğince nezdinde görev yaptığı mahkemenin yargı çevresi dışında bir işlem yapmak ihtiyacı ortaya çıkınca, bu hususta o yer cumhuriyet savcısından söz konusu işlemi yapmasını ister.

-yasada da açıkça ifade edildiği gibi cumhuriyet savcısı, her türlü araştırmayı doğrudan doğruya yapabilir. başsavcı da dahil, kimseden "onay" istemesi/alması/beklemesi gerekmez.-

(2) adlî kolluk görevlileri, elkoydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri emrinde çalıştıkları cumhuriyet savcısına derhâl bildirmek ve bu cumhuriyet savcısının adliyeye ilişkin bütün emirlerini gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür.

ceza muhakemesi̇ b) sanık: kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi, c) müdafi: şüpheli veya sanığın cez... adalet


bi̇r suçun i̇şlendi̇ği̇ni̇ öğrenen cumhuri̇yet savcisinin görevi̇

madde 160 - (1) cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar.

(2) cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.

cumhuri̇yet savcisinin görev ve yetki̇leri̇

madde 161 - (1) cumhuriyet savcısı, doğrudan doğruya veya emrindeki adlî kolluk görevlileri aracılığı ile her türlü araştırmayı yapabilir; yukarıdaki maddede yazılı sonuçlara varmak için bütün kamu görevlilerinden her türlü bilgiyi isteyebilir. cumhuriyet savcısı, adlî görevi gereğince nezdinde görev yaptığı mahkemenin yargı çevresi dışında bir işlem yapmak ihtiyacı ortaya çıkınca, bu hususta o yer cumhuriyet savcısından söz konusu işlemi yapmasını ister.

(2) adlî kolluk görevlileri, elkoydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri emrinde çalıştıkları cumhuriyet savcısına derhâl bildirmek ve bu cumhuriyet savcısının adliyeye ilişkin bütün emirlerini gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür.
(3) cumhuriyet savcısı, adlî kolluk görevlilerine emirleri yazılı; acele hâllerde, sözlü olarak verir. sözlü emir, en kısa sürede yazılı olarak da bildirilir.
(4) diğer kamu görevlileri de, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri, talep eden cumhuriyet savcısına vakit geçirmeksizin temin etmekle yükümlüdür.
(5) kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden istenen adliye ile ilgili görev veya işlerde kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kamu görevlileri ile cumhuriyet savcılarının sözlü veya yazılı istem ve emirlerini yapmakta kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kolluk âmir ve memurları hakkında cumhuriyet savcılarınca doğrudan doğruya soruşturma yapılır. vali ve kaymakamlar hakkında 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun hükümleri , en üst dereceli kolluk amirleri hakkında ise, hâkimlerin görevlerinden dolayı tâbi oldukları yargılama usulü uygulanır.
(6) ağır cezayı gerektiren suçüstü hâllerinde, bu kanunun hükümleri uygulanmak koşuluyla, vali ve kaymakamların kişisel suçlarından dolayı haklarında genel hükümlere göre soruşturma yapılması kaymakamların mensup oldukları il ve valilerin bulundukları ile en yakın il cumhuriyet başsavcısına aittir. bu suçlarda kovuşturma yapmaya, soruşturmanın yapıldığı yerin görevli mahkemesi yetkilidir.

soruşturmada cumhuri̇yet savcisinin hâki̇m karari i̇stemi̇

madde 162 - (1) cumhuriyet savcısı, ancak hâkim tarafından yapılabilecek olan bir soruşturma işlemine gerek görürse, istemlerini bu işlemin yapılacağı yerin sulh ceza hâkimine bildirir. sulh ceza hâkimi istenilen işlem hakkında, kanuna uygun olup olmadığını inceleyerek karar verir ve gereğini yerine getirir.

soruşturmanin sulh ceza hâki̇mi̇ tarafindan yapilmasi

madde 163 - (1) suçüstü hâli ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, cumhuriyet savcısına erişilemiyorsa veya olay genişliği itibarıyla cumhuriyet savcısının iş gücünü aşıyorsa, sulh ceza hâkimi de bütün soruşturma işlemlerini yapabilir.

(2) kolluk âmir ve memurları, sulh ceza hâkimi tarafından emredilen tedbirleri alır ve araştırmaları yerine getirirler.

adlî kolluk ve görevi̇

madde 164 - (1) adlî kolluk; 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı emniyet teşkilatı kanununun 8, 9 ve 12 nci maddeleri, 10.3.1983 tarihli ve 2803 sayılı jandarma teşkilat, görev ve yetkileri kanununun 7 nci maddesi, 2.7.1993 tarihli ve 485 sayılı gümrük müsteşarlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 8 inci maddesi ve 9.7.1982 tarihli ve 2692 sayılı sahil güvenlik komutanlığı kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen soruşturma işlemlerini yapan güvenlik görevlilerini ifade eder.

(2) soruşturma işlemleri, cumhuriyet savcısının emir ve talimatları doğrultusunda öncelikle adlî kolluğa yaptırılır. adlî kolluk görevlileri, cumhuriyet savcısının adlî görevlere ilişkin emirlerini yerine getirir.
(3) adlî kolluk, adlî görevlerin haricindeki hizmetlerde, üstlerinin emrindedir.

di̇ğer kolluk bi̇ri̇mleri̇ni̇n adlî kolluk görevi̇

madde 165 - (1) gerektiğinde veya cumhuriyet savcısının talebi halinde, diğer kolluk birimleri de adlî kolluk görevini yerine getirmekle yükümlüdür. bu durumda, kolluk görevlileri hakkında, adlî görevleri dolayısıyla bu kanun hükümleri uygulanır.
chopin in rüyası chopin in rüyası
hazırladığı yolsuzluk soruşturma dosyasına siyasi müdahaleyle el konan cumhuriyet savcısı.

dosyasını beş kişilik savcı grubuna vermişler ve okuyorlarmış. eğer sağlam bir delil örgüsü varsa şu anda savcıya hakaret edenler o zaman ne yapacak göreceğiz.

cumhuriyet savcıları cumhuriyet için çalışır, çalışmalıdır.
kh kh
iki senelik "davasını sızdıran kişi".
bu cümleyi kuran adamın seçme ve seçilme hakkını elinden almak lazım!
bilgekaya bilgekaya
kim ne derse desin cumhuriyet savcısıdır.

üçte birin oyuyla üçte iki çoğunluk elde eden iktidar partisi zoruyla 2004 sonunda çıkartılan ceza muhakemesi kanunu'na uygun davranan kamu görevlisidir. devlet memuru değildir. dolayısıyla dosya konusu ne olursa olsun hukuk düzeninde adli kolluk esaslarına göre yürütmenin amiridir.

her türlü hatasına günahına rağmen tüm kusurlarını örten cesaretiyle ısparta'nın medarı iftiharıdır.

not: eğer bir hatası hukuka uygun olmayan davranışı varsa hsyk tarafından yargılanıp cezalandırılır.
bilgekaya bilgekaya
rte'nin mahkumu ve gardiyanı olduğu cumhuriyet savcısı; rte apo paralel devletlerinin değil yeni ve gerçek devletin hukuk adamı. anlaşılan maruz kaldığı hukuksuzluğa rağmen işini doğru bildiği gibi yapmaya çalışıyor.

o savcının hazırladığı gezi iddianamesi kabul edildi! gezi parkı eylemlerine ilişkin i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı tarafından aralarından sosyalist demokrat parti myk üyesi ulaş bayraktaroğlu ve sd... cumhuriyet

not: yeni türkiye cumhuriyetini, yeni devleti, ikinci cumhuriyeti hiç sevmem ama kabul ederim:

http://www.acikistihbarat.com/Haberler.asp?haber=9710
öööööööffffff öööööööffffff
"kuzeni , deniz gezmiş ve arkadaşları ile filistin'e gitmiş" başlığı ile bile haber olabilen adamdır. ancak bu haber sayesinde , arkadaş ortamında," olm bu adam kesin yalvaç'lidir" dediğim önerme doğrulanmıştır.

ne diyim abi: "deli deliyi sopasindan tanir mi diyim". ne var; sopasindan tanir sonrada saklar...
hormonlumormon hormonlumormon
(bkz: savcı akkaş a terör incelemesi)

cumhuriyet gazetesi'ne molotofkokteyli atmaktan yargılanan bedirhan şinal, polis çetesinin talimatıyla hareket ettiğini söyledi. şinal, paralel savcı muammer akkaş'ın ise 25 askerin şehit olduğu afyon'daki mühimmat deposu patlamasında genelkurmay eski başkanı i̇lker başbuğ ve hurşit tolon'u suçlaması için gizli tanıklık önerdiğini açıkladı. kendisinin paralel terörist olduğunu söyleyen şinal'in iddiaları üzerine hsyk, savcı akkaş hakkında inceleme başlattı.

savcı akkaş'a terör incelemesi cumhuriyet gazetesi'ne molotofkokteyli atmaktan yargılanan bedirhan şinal, polis çetesinin talimatıyla hareket ettiğini söyledi. şinal, paralel sav... takvim
ripvanwinkle ripvanwinkle
savcı akkaş'tan rest: hakkımdaki iddialarınızı ispatlayın mesleği bırakırım

"söz konusu haberlere konu olan olayın iç yüzünü anlatan savcı muammer akkaş, soruşturmanın cezaevinde bulunan b.d isimli bir mahkum tarafından afyon cephaneliği patlaması ile ilgili iddialarını içeren mektubu üzerine başladığını açıkladı. soruşturma sırasında haberlerde adı geçen bedirhan şinal'in bilgisine başvurulduğunu aktaran savcı akkaş, “bedirhan şinal' bu ifadesinde bu mektuptan haberinin olmadığını ancak önemli şeyler söylemek istediğini, örgütün çok büyük olduğunu, korktuğunu söylemesi üzerine yürürlükte bulunan mevzuata göre tanıkların korunmasına ilişkin olarak gizli tanık olabileceğini hatırlatarak kendisini gönderdim. bunun dışında kendisine gerçekleşmemiş olayları olmuş gibi anlatması yolunda bir telkinde ve bu bağlamda gizli tanık olması teklifinde bulunmadım. böyle bir konuda yani gerçekleşmemiş konuları gerçekleşmiş gibi anlatması ve kişilere iftira atması için gizli tanıklık teklif ettiğimin ispatlanması halinde bugün mesleğimi bırakmaya hazırım. aynı onurlu davranışı bana bu iftiraları atan/attıranlardan da bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

savcı akkaş'tan rest: hakkımdaki iddialarınızı ispatlayın mesleği bırakırım 25 aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını yürütürken görevden alınan savcı muammer akkaş hakkında çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı. sa... zaman

adam yürek yemiş.
ripvanwinkle ripvanwinkle
25 aralık yolsuzluk soruşturmasını kapatmayıp operasyon talimatı verdiği için mesleğinden ihraç edilen cumhuriyet savcısı.

muammer akkaş: yolsuzluk soruşturmasını kapatsaydım başsavcı olmuştum bugün, millet gazetesi'ndeki muammer akkaş röportajının ikinci bölümü şöyle: - 25 aralık'ta operasyon yapmaya nasıl karar verdiniz? öncesinde neler... zaman

sokakta yürürken arkama bakıyorum, başıma bir iş gelir mi diye endişe duyuyorum. bunların hepsini 25 aralık soruşturmasını yaptığım için yaşıyorum. operasyon talimatını vermeseydim belki eller üzerinde olacaktım. belki başsavcı olmuştum, belki iyi şartlarda çalışıyor olacaktım. vicdanen rahatım sorumluluğum neyse onu yaptım. 1,5 yıl geçti, bir vatandaş çıkıp da bana sen neden böyle bir soruşturma yaptın demedi. herkes biliyor ülkede yolsuzluk var. yıllardır devam eden bir yolsuzluk. 'çalıyorlar ama çalışıyorlar' ifadesi var ya bu ahlakın bittiğini gösteren bir noktadır. bir müslüman bir demokrat bir hukukçu bunu söylemez.
1 /