müsadere

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
myrmidon
yarım yamalak bilgi hatta bazı konularda kara cahil denilebilecek bilgisizlik sonucu ve "hemen osmanlı'ya pislik atayım" kaygısıyla; sadece osmanlı döneminde olduğu sanılan, öğretilen ve iddia edilen bir cezadır. işin aslı incelendiğinde ortaya çıkan durum ise şöyledir:

1-) doğan gedik'in "türk ceza hukukunda müsadere" kitabının 5. ve devam eden sayfalarında şu ifade çeşitli şekillerde tekrarlanmıştır:
"ceza hukuku terminolojisinde, işlenen bir suç karşılığı olarak, suçlu­nun malvarlığının tamamı veya bir bölümü üzerindeki mülkiyete son veril­mesi ve bu mülkiyetin kamusal bir teşekküle devredilmesi anlamına gelen ve bir yaptırım çeşidi olan müsadereye, hemen hemen bütün hukuk düzenle­rinde rastlanmaktadır."

2-) 5237 sayılı türk ceza kanunu, suç karşılığı olarak uygulanacak yap­tırımları, ceza ve güvenlik tedbiri olarak belirlemiştir. suç karşılığında yaptı­rım olarak uygulanacak güvenlik tedbirleri içinde, 54’üncü maddede "eşya müsaderesi"ne, 55’inci maddede ise "kazanç müsaderesi"ne yer ve­rildiğini görmekteyiz.

"eşya müsaderesi" başlığını taşıyan 54’üncü maddeye göre;
(1) iyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir suçun işlenmesinde kulla­nılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eş­yanın müsaderesine hükmolunur. suçun işlenmesinde kul­lanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlâk açısından tehlikeli olması durumunda müsadere edilir.
(2) birinci fıkra kapsamına giren eşyanın, ortadan kaldırılması, elden çıkarılması, tüketilmesi veya mü­saderesinin başka bir surette imkânsız kı­lınması hâlinde; bu eşyanın değeri kadar para tutarının müsaderesine karar verilir.
(3) suçta kullanılan eş­yanın müsadere edilmesinin işlenen suça naza­ran daha ağır sonuçlar doğu­racağı ve bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında, müsadere­sine hükmedilmeyebilir.
(4) üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşın­ması, alım ve satımı suç oluşturan eşya, müsadere edilir.
(5) bir şeyin sadece bazı kısımlarının müsaderesi gerektiğinde, tü­müne zarar verilmeksi­zin bu kısmı ayırmak olanaklı ise, sadece bu kısmın müsaderesine karar verilir.
(6) birden fazla kişinin paydaş olduğu eşya ile ilgili olarak, sadece suça iştirak eden kişinin payının müsaderesine hükmolunur.

"kazanç müsaderesi" başlığını taşıyan 55’inci maddeye göre;
(1) suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddî menfaatler ile bunların değer­lendi­rilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların mü­sadere­sine karar verilir. bu fıkra hükmüne göre müsadere kararı verile­bil­mesi için maddî menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi gerekir.
(2) müsa­dere konusu eşya veya maddî menfaatlere elkonulamadığı veya bunların merciine teslim edilmediği hâllerde, bunların karşılığını oluşturan değerle­rin müsaderesine hükmedilir.

3-) bu hükümler dışında yeni tck’da , genel hükümler kısmında; "tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri" başlığını taşıyan 60’ıncı mad­dede, "sa­nığın veya hükümlünün ölümü" başlığını taşıyan 64’üncü mad­dede, "af" başlığını taşıyan 65’inci maddede, "müsaderede zamanaşımı" başlığını taşı­yan 70’inci maddede, "davanın ve cezanın düşmesinin etkisi" başlığını taşı­yan 74’üncü maddede, "önödeme" başlığını taşıyan 75’inci maddede müsa­dereye ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlara ve bu fikirlere körü körüne bağlananlara yazıklar olsun; hem kendilerini hem onları adam sananları yakıyorlar.

edit: bu yanlış iddialar sadece halk arasında değil, çoğunlukla fakülte kürsülerinde dile getirilmektedir. halkımız ekseriyetle doğruyu arayıp bulan, hatasını anladığında bundan dönen açık fikirli ve temiz niyetli insanlardır.