namık kemal

1 /
beşincicemre beşincicemre
vatanın bağrına düşman dayadı hançerini,
yok mudur kurtaracak baht-ı kara maderini.

ölürsem görmeden millet'te ümit ettiğim feyzi
yazılsın seng-i kabrime vatan mahzun, ben mahzun!

dizelerinin sahibi tanzimat dönemi yazarı.

mezarı bolayır'da, süleyman paşa türbesi bahçesindedir. vatan şairi namık kemal (1840-1888) beyaz mermerden sade bir mezarda yatmaktadır. süleyman paşa'yı çok seven namık kemal, vasiyeti üzerine buraya gömülmüştür.
mezarın etrafında zincirlere bağlı sekiz adet yuvarlak sütun, bir dairenin üzerinde sıralanmıştır. mermer sandukanın fes, üzerinde ve yanlarında kabartma halinde geometrik motifler, önünde ise mezar yazıtı yer almıştır. mezar üzerinde eski türkçe ile "elfatiha, namık kemal bey merhumun kabridir. veladeti 1256'da tekirdağ'ında, vefatı 1306'da sakız'da" yazılıdır.

`http://www.geltag.com/turkish/show_photo.asp?photo_id=3550`
ebrartan ebrartan
türk edebiyatının ve siyasî hayatının en önemli simalarındandır . tanzimat döneminin osmanlı devletinin sarsılan binasını birkaç batılı rötuşla yıkılmadan kurtarmaya çalışan iyi niyetli münevverlerinden bir tanesi olan nâmık kemal , fransa 'daki milliyetçilik cereyanın osmanlı topraklarında da etkisini göstermesi karşısında imparatorluğu ayakta tutabilmek için " osmanlıcılık " adlı fikir hareketinin başlatıcılarından olmuş ve bu sayede imparatorluğun kavmiyetçilik fırtınasından kendini sakınabileceğini düşünmüştür . lakin tarihin önüne geçilemez seyri bu düşünceyi uygulanabilirlikten uzaklaştırarak bu düşüncenin sadece bir kurtuluş ümidi olarak kalmasına sebep olmuştur.

vatan sevgisini eserlerine yansıtması ve eski edebiyatta hemen hemen hiç rastlanmayan "tarih" olgusuna eserlerinde yer vermesiyle de edebiyatımızda önemli bir yer tutan nâmık kemal , ahmet midhad efendi ile beraber tanzimat döneminin en önemli iki romancısından biridir. belki roman türünde pek fazla eser vermemiştir ; lakin eserlerinin niteliği ve tekniği nokta-i nazarından bakıldığında tıpkı ahmed midhad efendi gibi bir roman dağının zirvesinde durur.

ilk dönem tanzimatçıları gibi o da genel olarak eski nazım şekillerine bağlı kalmakla beraber muhtevada - özellikle yeni mefhumları kullanmak suretiyle - daha önce ele alınmamış konuların edebiyatımıza , özellikle de şiirimize , girmesinde rol oynayan şahsiyetlerden bir tanesidir . ( buna misal olarak hürriyet kasidesi gösterilebilir )

yine birinci dönem tanzimat nesline mensup olan diğer yazarlar gibi nâmık kemal de edebiyatı savunduğu ve yaymak istediği düşüncelerin taraftar toplaması için bir vasıta olarak kullanmış ve etkisinde kaldığı batılı yaşam tarzını eserlerinde övmüştür. bu durum ileriki yıllarda bir kopuşa sebebiyet verecek olarak dönüş(türül)menin de edebiyatçıların eserlerinde ilk nüvelerini gösteren örneklerden birini teşkil etmesi açısından önemlidir.

gerek siyaset gerekse edebiyat sahasında değişimin sembollerinden olan nâmık kemal ayrıca benimsediği fikirleri ve bu fikirler çerçevesinde gerçekleştirdiği eylemleri dolayısıyla dönemin yönetimiyle ters düşmüş ve hayatının öenmli bir bölümünü de sürgünde geçirmiştir. ama bu sürgün hayatı onun velud bir yazar olma kimliğini ön plana çıkarmış ve yazar bu dönemde de birçok önemli esere imza atmıştır.
1 /