roma mitolojisi tanrıçaları

libitina libitina
roma mitolojisinde tanrıçalar :

abeona :
roma mitolojisinde çocukların koruyucusu tanrıça.

abundantia :
roma mitolojisinde fazla etkin olmayan bolluk, başarı ve şans tanrıçası.

aequitas :
roma mitolojisinde adil işlerin ve anlaşmaların tanrısı.

alemonia :
henüz doğmamış çocukları besleyen tanrıça.

anna perenna :
yeni yıl tanrıçası. onun festivali mart ayının 15 de kutlanırdı. romalılar amnis perennis ("sonsuz akıntı") kelimesine çeşitli anlamlar vermişler

antevorte :
roma mitolojisinde geleceğin tanrıçası.

appiades :
appian su kemerinin yakınlığında tapınakları bulunan beş tanrıçaya verilen genel ad. bu tanrıçalar: concordia, minerva, pax, venus, ve vesta idi.

aera cura:
roma mitolojisinde, yer altı (ahiret) dünyasında şeytani bazı bölgelerle ilgili bir tanrıçadır.

bellona :
romalı'ların zafer tanrıçası. kapadokya tanrıçası ma ve yunan tanrıçası nike ile aynı özellikleri taşımaktadır.

bubona :
roma mitolojisinde atların ve büyükbaş hayvanların tanrıçası.

camenta :
(egeria) romalıların doğum tanrıçası.

caca :
romalıların ocak tanrıçası ve gigant cacus'un kızakardeşi

ceres:
roma mitolojisinde anne sevgisinin ve büyüyen bitkilerin (özellikle tahılların) tanrıçasıydı. satürn ve rhea'nın kızı, jüpiter'in eşi ve kız kardeşiydi. jüpiter'den proserpina'nın annesiydi ve juno, vesta, neptün ve pluto'nun da kız kardeşiydi. ayrıca sicilya'nın baş tanrıçası, koruyucusuydu.

concordia :
roma mitolojisinde barış, esenlik, anlaşma ve uyum tanrıçası. zıddı discordia'dır. ona tapılan birçok tapınak mevcuttur, bunlardan en eskisi m.ö. 376 tarihinde marcus furius camillus tarafından yaptırılan ve forum romanum'da bulunan tapınaktır. bu tapınak aynı zamanda roma senatosu için bir toplantı yeri haline gelmiştir, roma senatosu sık sık burada toplanmıştır. çoğu zaman bir kâse ve barışın, zenginliğin sembolü olan içinden meyveler fışkıran bir boynuz (cornucopia) ile resmedilmiştir.

copia :
roma mitolojisinde bolluk tanrıçasıydı, bolluk kavramının kişileştirilmiş haliydi. bir diğer roma tanrıçası olan fortuna yani şans ile ilişkilendirilirdi.genellikle bereketin simgesi olan bir cornucopia, meyveler taşıyan (saçan) bir boynuz, taşırken tasvir edilmiştir.

cura :
roma mitolojisinde insanları kilden yaratan tanrıçadır.

dea dia :
roma mitolojisinde büyüme, gelişmenin tanrıçasıdır.sıklıkla ceres (yunan mitolojisinde demeter) ile beraber anılır. fratres arvales diye anılan rahipleri, mayıs ayında düzenlenen ambarvalia festivalinde onu anarlar, kutlarlardı.


dea tacita ("sessiz tanrıça") :
roma mitolojisinde ölü(lerin) tanrıçalarından biri. daha sonraları arz tanrıçası larenta ile eşit tutulmuştur.

diana :
doğa, verimlilik ve çocuk doğum tanrıçası. o capua yanındaki tifata dağında çalışır ve aynı zamanda ay tanrıçası görevini de üstlenmiş. latinlarin de tanrıçasıydı.

disciplina :
roma mitolojisindeki küçük (ast) ilahlardan, disiplinin tecessümü (vücut buluşu/bulmuş hali) ve tanrıçası. özellikle imparatorluk askerleri tarafından tapınılırdı.

edusa :
küçük çoçuklara beslenmeyi öğreten tanrıça.

egeria :
doğum tanrıçası. roma'nın kurucusu romulus'un koruyucusu.

fides ("inanç"):
roma mitolojisinde inanç, vefa ve sadakatin tanrıçasıydı. inancın kişiselleştirilmiş halidir. capitol'deki tapınağında roma senatosu yabancı ülkelerle aralarında yapılmış antlaşmaları saklardı; bunları fides korurdu.fides publica populi romani yani "roma devletine sadakat" ismiyle de tapınılırdı.zeytin dalıyla taçlandırılmış genç bir kadın olarak, bir kupa veya kaplumbağa ile birlikte tasvir edilir.yunan mitolojisindeki dengi pistis'tir.

flora :
roma mitolojisinde çiçek ve bahar tanrıçasıdır.roma'ya sabinler'den gelme bir tanrıçadır. çiçek açan her bitkinin yönetimi onun elindedir. söylenceye göre, zeus'a (jupiter) kızan iuno, erkek araya girmeden çocuk doğurmak istemiş. ona, dokunduğu kadını gebe bırakan bir çiçek veren flora, mars'ı (ares) doğurmasını sağlamış. romalılar takvimlerinin ilk ayına baharın başlangıcı olan mars (mart) adını vermişlerdir.

fortuna :
roma mitolojisinde şansın cismani hali, tanrıçasıdır. yunan mitolojisindeki tyche'ye denktir. fortuna her zaman olumlu değildir: bazen şüphelidir (fortuna dubia); değişen şans olabilir (fortuna brevis) veya mutlak şeytani şans (fortuna mala) olabilir. hayattaki farklı yönlere göre bu tip farklı isimler altında roma imparatorluğunun her yanında tapılırdı, adına birçok tapınak bulunurdu.

ianus :
(janus) - romalıların inancına göre ianus, evlerin kapılarını bekleyen bir tanrıydı.

junon :
(iuno) romalıların baş tanrıça hera'ya taktıkları ad.

juturne :
(juturna) romalıların su kaynakları tanrıçası. jupiter onu periye çevirmiş ve latium yakınlığındaki lavinium'da bir su kaynağını ona armağan etmişti. o fontus (fons)'un annesi ve janus'un karısıydı.

juventus :
gençlik tanrıçasının adı. romalılar gençlik çağına giren delikanlılara bu adı koyardı.

kybele :
roma ve eski anadolu mitolojisinde tanrıların anası. onun karakteri phyrgia'da ortaya çıkmış, daha sonra yunanistan'a kadar yayılmıştır. yunanlarda rheia onun yerini almıştır.

laverna:
roma mitolojisinde hırsızların, şarlatanların koruyucusu, tanrıçasıydı. gayri yasal yöntemlerle elde edilen paranın tanrıçasıydı.


libitina :
roma mitolojisinde ölümün, cesetlerin ve cenazenin tanrıçasıydı. ismi ölüm sözcüğü ile eş anlamlı olarak kullanılmaktaydı. bazı geleneklerde venüs veya persephone ile bir tutulmuştur.

lima :
başlangıçlar tanrıçası.

luna :
romalıların ay tanrıçasına verdikleri ad. yunanlar ona selene derler.

lucina :
kadınlara doğumda yardım eden ve sancıları azaltan tanrıça. sonraları 'çocuklara ışık bahşeden' anlamına gelen juno adını almıştır

maia :
mayıs ayına adını veren tanrıça. bu ayda ona kurbanlar verilir, adaklar adanırdı. mitolojide maia vulcan'ın yardımcısıydı. bazen fauna ve ops ile eşit tutulurdu.

mellona:
roma mitolojisinde arı ve arıcılığın tanrıçası. ismi "bal" anlamına gelen mel kelimesinden türemiştir.

moneta :
roma mitolojisinde zenginlik ve mal varlığının tecessümü yani vücut buluşu (veya vücut bulmuş hali) ve tanrıçasıydı. tam olarak bilinmeyen nedenlerden ötürü romalılar onu yunan mitolojisindeki mnemosyne'ye denk görürlerdi.

minerva :
(minerve) romalıların zeka tanrıçası athena'ya verdikleri isim.

nascio :
roma mitolojisinde doğum tanrıçalarından biri.

naenia :
roma mitolojisinde cenaze(lerin) tanrıçası.

nixi :
roma mitolojisindeki doğumla ilgili tanrıçalar. doğum sırasında doğum yapan kadını korumaları için çağrılırlardı. isim nithor yani "doğurmak"tan türemiştir.

nundina :
roma mitolojisinde yeni doğan bebeğe isim takıldığı dokuzuncu günün tanrıçası.


patalena :
roma mitolojisinde çiçek(lerin) tanrıçasıydı.
providentia, roma mitolojisindeki basiret (ileriye görme/ön görülülük) tanrıçasıdır.

parkae :
romalıların ralih tanrıçalarına verdikleri ad.

pilumunus :
yeni doğan çocukları koruyan roma tanrıçası.

poena :
roma mitolojisinde ceza tanrıçası

pomona :
romalıların meyve tanrıçası.

puta :
ağaçlar ve asmaları budamakla ilgili olan roma tanrıçası.
salus :
romalıların sağlık tanrıçası.

securitas:
roma mitolojisinde güvenlikten, özellikle de roma imparatorluğunun güvenliğinden sorumlu tanrıçaydı.

spes:
roma mitolojisinde umut tanrıçasıdır, umutun tecessümüdür, cismanileşmesidir. "son tanrıça" olarak anılırdı, bu umudun insana kalan son kaynak, son şans olduğuna bir göndermedir. forum holitorium'da ona adanmış bir tapınağı bulunurdu. genellikle elinde barışı ve bolluğu temsil eden meyve saçan boynuz - cornucopia ve bir çiçek ile resmedilmiştir. yunan mitolojisinde elpis olarak geçer.

vacuna :
sabinelilerin tarım tanrıçası. vacuna'ya kutsal orman reate'nin bulunduğu bölgede tapınılmıştır.

veritas :
latince "hakikat, doğruluk" anlamına gelen veritas, roma mitolojisi'nde hakikatın tecessümü (vücut bulmuş hali) ve tanrıçası idi. tanrıça veritas, saturn'un kızı olarak bilinirdi. ayrıca, veritas antik roma'da doğruluk erdemine de verilen isimdi ve çok önemliydi.
antik roma'daki öneminin yanı sıra terim bugün harvard üniversitesi'nin sloganıdır ve üniversite ile özdeşleşmiştir. ayrıca birçok üniversitenin sloganlarında da yer alır.

vesta :
roma mitolojisinde ocak, yuva (ev) ve ailenin bakire tanrıçasıydı. yunan mitolojisindeki hestia'ya denkti. belirli bir kişiliği olmadığı gibi, mitlerde hiç yer almamış, hiç betimlenmemiştir; kutsal alev onun esrarlı varlığı idi. roma mitolojisinde çok kutsal bir yere sahipti.

vica pota :
roma mitolojisindeki zafer tanrıçasıdır. velia'da tapınağı vardı.

victoria:
roma mitolojisindeki zafer tanrıçası. yunan mitolojisindeki dengi nike'dir