salt çoğunluk

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
meramise
bir komünitenin yarıdan bir fazlasını ifade eden kavramdır. demokratik seçimlerde kabul edilen bir çoğunluktur. buna göre, hakkında oylama yapılacak mevzuda oy kullananların en az yarısından bir fazlasının oyunu alan karar, mevzu, şey, o seçimi galibiyetle tamamlamış olur. istisnalar saklı kalmak koşulu ile kural olarak türkiye büyük millet meclisi salt çoğunlukla karar alır. genel kuralı şu şekilde verecek olursak: asgari toplantı yeter sayısı olan tbmm üye tamsayısının üçte biri ve asgari karar yeter sayısı olan tbmm üye tamsayısının dörtte biri sağlandıktan sonra, tbmm, kural olarak salt çoğunlukla karar alır. yani meclisten karar çıkabilmesi için üç temel şart gereklidir deyip konuyu bir kez daha, daha anlaşılır vaziyette izah edelim:

1. mecliste, meclis üye tamsayısının üçte biri oranında milletvekili öncelikle hazır bulunmalıdır. bu sayı 550:3=184'e tekabül eder (183.3333 şeklinde uzar gider katsayı ama şunu öncelikle söyleyelim, tbmm üye tamsayısının bilmem kaçı kadar vekili belirlerken karşımıza hep böyle katsayılı değerler çıkacaktır. biz o değerleri bir büyüğüne tamamlayacağız. 183.333'ü 184'e tamamladığımız gibi.)

2. bu üyeler arasında tbmm üye tamsayısının en az dörtte birinin bir fazlası kadarlık bir kısmının oyunu almamış bir karar kabul edilmiş sayılmaz. yani (550:4)+1= 139 milletvekili sözkonusu karara evet ya da hayır demiş olmalıdır ki yapılan oylama salt çoğunluğun sağlanabilmiş olup olmadığı hususunda değerlendirmeye tabi tutulabilsin (burda da 550:4=137.5'i 138'e tamamlıyoruz.)

işte bu ön şartlar tamamlandıktan sonra, alınacak olan karar için, toplantıya katılanların en az yarısından bir fazlasının kabul oyu aranıyor ise, biz buna salt çoğunluk diyoruz.

anayasa'da sayıldığı üzere, tbmm'de hakkında salt çoğunlukla karar alınacağı öngörülen haller kabaca şunlardır (eksiklerimde ve hatalarımda kabahat zihnimdedir):

1. hükümet tarafından güven istemine istinaden yapılan güven oylamasına dair red kararı için yapılacak oylamada,
2. bir ay içinde meclisin beş oturumuna katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin devamsızlık gerekçesiyle düşürülmesi kararı için yapılacak oylamada,
3. meclis başkanlığı seçimi için yapılacak oylamanın üçüncü turunda,
4. bakanların yüce divan'a sevk kararı için yapılacak oylamada,
5. gensoru sonrası yapılacak güven oylamasında hep salt çoğunluk aranır.
(cumhurbaşkanı meclis tarafından seçilirken bu listeye bir de cumhurbaşkanlığı seçiminin son iki turu da dahildi. ama artık cumhurbaşkanı halk tarafından seçileceği için, bu kural ilga edilmiş durumda.)

salt çoğunluk aranmayan hallerde de nitelikli çoğunluk aranır. nitelikli çoğunluk ise meclis üye tamsayısının beşte biri, üçte ikisi gibi daha karmaşık ifadelerle belirtilen bir tür çoğunluktur. anayasa değişiklikleri, genel ya da özel af ilanları, meclis başkanlığı seçiminin ilk iki turu ya da cumhurbaşkanının vatana ihanetten suçlandırılması vb. hallerde aranır.

ek: '82 anayasası madde 96: (2007'de değiştirilmiş haliyle) türkiye büyük millet meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri (184 milletvekili) ile toplanır. türkiye büyük millet meclisi, anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz (139 milletvekili).