sol

2 /
pushitonmeshitonme pushitonmeshitonme
(bkz: #1899261)

sağ kelimesinin karşıt anlamlısı olan bu kelime, taşıdığı yan anlamlar bakımından da sağ'ın tam aksi durumdadır. hemen örneklere geçelim.

ingilizce'de sol manasında kullanılan left kelimesi, keltçe zayıf anlamına gelen "iyft"den türetilmiştir.

yine ingilizce'de kullanılan kalıplardan olan left-handed marriage dengi dengine yapılmayan evlilik, left-handed compliment de dalkavukça ve boşboğazca yapılan iltifat gibi manalara gelir.

latince sol anlamına gelen sinister kelimesi ingilizce'ye uğursuz, şeytani gibi anlamlar edinerek geçmiştir.

fransızca'da sol anlamında kullanılan gauche ise ingilizce'de patavatsız, beceriksiz manalarında kullanılır.
safsata safsata
uğur mumcu nun anlatımıyla;

"benim sol anlayışım, ulusal sol diye özetlenebilir. ulusal, insancıl ve çağdaş. ekonomide planlı devletçi, siyasette çoğulcu batı demokrasisi, ideolojide kuvvayi milliye ruhu. ve batı türü demokrasi, hukuk devleti ve çağdaş öğretiler. sol bunun sentezidir. siyasal görüşüm, bu ana çerçeve içindedir. bu çerçeve içinde görüşlerimi ifade etmeye çalışıyorum." (toplum ve insanlar, sayı:4, haziran 1983)

"solda iki sınır görüyoruz. birinci sınır, ulusal bağımsızlıktır. dışarıdan gelen faşizm gibi, dışardan gelen sosyalizme de şiddetle karşıyız. bu nedenle, bir ülkenin, bir sosyalist ülke askerleri tarafından işgalini, sosyalizm adına, yüz kızartıcı bir olay sayar ve görüşlerimizi açıkça yazarız. soldaki ikinci sınır, silahlı eylemlerdir. solculuk adına başvurulan silahlı eylemleri yanlış, yanlış olduğu kadar, solculuğa, sosyalizme aykırı görürüz. böyle gördüğümüz için, bu tür eylemler üzerine en ağır yazıları biz yazar, bu eylemcileri, tuttukları kanlı yoldan geri çevirmeye çalışırız.
fraksiyonunuz nedir diye soran öfkeli okuyucuma bir temel inancımızı daha belirtmek isteriz. biz, kurtuluş savaşına ve bu savaşın yüce komutanı gazi mustafa kemal atatürk'e inançla bağlıyız. ilerici düşüncemizin odağına kemalist düşüncenin kutsal bağımsızlık harcını koyarız. ulusal kurtuluş savaşını benimsememiş düşünce ve akımlarla hiç ama hiç bağdaşmayız.
bu düşünce yapısı içinde, emekçi sınıf ve tabakaların yasal yollar ve barışçı yöntemlerle siyasal sürece katılmalarını, sendika ve siyasal parti olarak örgütlenmelerini savunuyoruz. bunu yaparken de her türlü yolsuzluğu, bu yolsuzlukların siyasal bağlantılarını sergilemeye çalışırız. kara paracılar adı verilen illegal zenginler ile kavga vermeyi, bu illegal zenginlerin oluşturduğu sınıfsal tabaka ile kapışmayı ilk görev sayarız.
işte, öfkeli ve sevgili okuyucum, fraksiyonumuz budur. beğenirsen beğenirsin, beğenmezsen beğenmezsin, ne yapalım?
biz buyuz!" (cumhuriyet, 2 ocak 1981)
herkesolmuskanka herkesolmuskanka
fransız devriminden sonra, parlamentoda kürsünün soluna oturanlar solcu, sağında oturanlar sağcı olarak anılmaya başlanmıştır. sağ gericidir. eski monarşi rejimini, sınıfsal ayrılıkları, her türlü eşitsizliği savunmuştur. sol ise 1789 devrimine sahip çıkmış ve bu devrimin ardından daha fazla demokrasi, daha fazla eşitlik diyerek yenilikçi, ilerici olmuştur. solun ilk başarısı adalet önünde zenginin de fakirin de eşit haklarla yargılanmasını sağlamak olmuştur. solun içinden bir kesim bunun yeterli olduğunu savunmuştur, bir kesimse ekonomik olarak da eşitliği savunmuştur. ilk kesim liberalizm, ikinci kesimse sosyalizmin temelini oluşturur.
bugüne baktığımızda solun bütün görüşleri etkilediğini görmek gerekir. demokrasi, seçme ve seçilme hakkı, cumhuriyet, reform, hukuksan eşitlik v.s. bugün dünya toplumunun vazgeçemediği kavramlardandır.
pool of sorrow pool of sorrow
bir malzemenin katı ya da sıvı başka bir malzeme içerisinde homojen olarak çözünmesine ya da dağılmasına verilen isimdir. i̇leri teknoloji ürünlerde kullanılan sol jel uygulamarında kullanılacak malzemelerde aranır.
pool of sorrow pool of sorrow
tkp bünyesinde eyleme katıldığını tespit ettiğim gençlerin (evet mit ajanıyım ) eskişehir'in doktorlar caddesinde satmaya çalıştıkları dergidir.
de te fabula narratur de te fabula narratur
sol, latince'de meş'um, eski almanca'da eğri demek.
"cehenneme inen merdivenler hep sola bükülür. sağ, kibar ve imtiyazlı: rabbin sevgili kulları sağında oturacaktır." diyor tevrat.
solla sağın yeni bir hüviyetle politikaya sıçrayışı, fransız ihitlali ile yaşıt.
-cemil meriç, bu ülke, sayfa 78.
2 /