xml dosyasını stil dosyasına bağlamak

canavarbanavar canavarbanavar
xml dosyasını stil dosyasına bağlamak için stil dosyasının aynı klasörde olması gerekli.


<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="stil dosyası adı.xslt"?>


bu kod 2. satıra eklenir.

örnek


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="mtr2013000001556.xslt"?>


<invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:invoice-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:commonaggregatecomponents-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:commonbasiccomponents-2" xmlns:clm54217="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001" xmlns:clm5639="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:5639:1988" xmlns:clm66411="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:66411:2001" xmlns:clmianamimemediatype="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:ianamimemediatype:2003" xmlns:ds=" www.w3.org ; xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:commonextensioncomponents-2" xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:qualifieddatatypes-2" xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:specification:unqualifieddatatypesschemamodule:2" xmlns:xades=" uri.etsi.org ; xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"; xsi:schemalocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:invoice-2 d:/projeler/uut/config/schema/ubl-tr/xsd/1.0/maindoc/ubltr-invoice-2.0.xsd">
<ext:ublextensions>
<ext:ublextension>